Pracownicy

ad. dr hab.

Edward Sielicki

edukacja muzyczna

Edward Sielicki — kom­po­zy­tor i peda­gog. Jest synem zna­ne­go kom­po­zy­to­ra Ryszarda Sielickiego, absol­wen­ta Konserwatorium Moskiewskiego, ucznia Dymitra Szostakowicza. Studiował pod kie­run­kiem Andrzeja Dobrowolskiego i Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Ton’a de Leeuw w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie. Uczestniczył ponad­to w Międzynarodowych Warsztatach Kompozytorskich w Amsterdamie (1984, 1988), w Kursach Wakacyjnych w Darmstadcie (1986) i w Awinionie (1991) oraz kil­ku kur­sach i warsz­ta­tach muzycz­nych w Polsce. Jest lau­re­atem m.in. Konkursu Młodych ZKP oraz Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Genewie i Międzynarodowego Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges. Szereg jego dzieł zare­je­stro­wa­nych zosta­ło archi­wal­nie w Polskim Radiu i na pły­tach. Był wie­lo­krot­nym sty­pen­dy­stą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1982 do 2006 roku zwią­za­ny był ze śred­nim szkol­nic­twem muzycz­nym. Od roku 1987 wykła­da w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W grud­niu 2007 r. uzy­skał habi­li­ta­cję w dzie­dzi­nie sztu­ki muzycz­nej. W latach 1992–93 wykła­dał na Letnim Uniwersytecie w Marly-le-Roi pod Paryżem, a w 2001 i 2003 oraz 2005-06 roku pro­wa­dził kla­sę kom­po­zy­cji na Uniwersytecie Keimyung w Daegu w Korei Południowej. Prowadził też sze­reg wykła­dów otwar­tych na róż­nych uczel­niach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Prowadzi ponad­to dzia­łal­ność nauko­wą i popu­la­ry­za­tor­ską.

Uprawiana przez nie­go twór­czość muzycz­na, obej­mu­je ponad 70 kom­po­zy­cji sym­fo­nicz­nych, wokal­no-instru­men­tal­nych, chó­ral­nych, kame­ral­nych, solo­wych i elek­tro­aku­stycz­nych Jego utwo­ry wyko­ny­wa­ne były na czo­ło­wych kra­jo­wych festi­wa­lach muzycz­nych oraz za gra­ni­cą, m.in. w Belgii, Finlandii, Rosji, Kanadzie, Meksyku, Francji, Holandii, USA, Korei Południowej, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Szereg wybit­nych wyko­naw­ców (m.in. Kwartet Wilanów, Kwartet Royal, Lutosławski Quartet, chó­ry kame­ral­ne — Schola Cantorum Gedanensis i Ars Antiqua, fle­cist­ki Elżbieta Gajewska i Hanna Turonek, har­fist­ka Anna Sikorzak-Olek, sak­so­fo­ni­ści Alina Mleczko i Cezariusz Gadzina, skrzy­pacz­ka Patrycja Piekutowska, obo­ista Mariusz Pędziałek, klar­ne­ci­sta Krzysztof Zbijowski, holen­der­ski orga­ni­sta Dirk Luijmes, ukra­iń­ski pia­ni­sta József Örmény) ma jego utwo­ry w swo­im sta­łym reper­tu­arze.

W kaden­cji 2008–2012 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.