Pracownicy

dr hab.

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

prof. UMFC

organy

Urodzona w Katowicach, ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Państwowe Liceum Muzyczne w kla­sie orga­nów Moniki Dąbrowskiej. Studiowała orga­ny pod kie­run­kiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 roku ukoń­czy­ła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzy­sku­jąc dyplom z wyróż­nie­niem i tytuł magi­stra sztu­ki na pod­sta­wie wyko­na­nych reci­ta­li oraz pra­cy dyplo­mo­wej na temat „Ochrona i kon­ser­wa­cja orga­nów w Polsce – pro­ble­ma­ty­ka” (pro­mo­tor — prof. Jerzy Gołos).

Studia w dzie­dzi­nie Ochrony Dóbr Kultury o spe­cjal­no­ści kon­ser­wa­tor­stwo odby­ła w latach 1999–2004 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin magi­ster­ski w stycz­niu 2005 r. połą­czo­ny był z pre­zen­ta­cją osiem­na­sto­wiecz­ne­go pozy­ty­wu szka­tul­ne­go, któ­re­go bada­nia, doku­men­ta­cja i pro­jekt kon­ser­wa­cji były tema­tem pra­cy, zaś prze­pro­wa­dzo­na kon­ser­wa­cja – dodat­ko­wym dzia­ła­niem na rzecz oca­le­nia instru­men­tu.

W mar­cu 2011 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra w dzie­dzi­nie sztuk muzycz­nych, dys­cy­pli­nie instru­men­ta­li­sty­ka, w spe­cjal­no­ści gra na orga­nach. Rozprawę dok­tor­ską poświę­ci­ła zagad­nie­niom kom­pro­mi­su w wyko­naw­stwie muzycz­nym i twór­czo­ści orga­no­wej i kame­ral­nej Josefa Gabriela Rheinbergera.

Jest lau­re­at­ką II miej­sca w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów we Wrocławiu (1996) oraz II nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (1999). Brała udział w wie­lu kur­sach i festi­wa­lach muzy­ki orga­no­wej w Polsce i za gra­ni­cą.

Dwukrotnie była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury w dzie­dzi­nie ochro­ny dóbr kul­tu­ry (2003 i 2004) w związ­ku z reali­zo­wa­nym pro­gra­mem kata­lo­go­wa­nia orga­nów w Diecezji Siedleckiej.

Od 2002 roku jest pra­cow­ni­kiem Kurii Diecezjalnej Siedleckiej peł­niąc funk­cję wizy­ta­to­ra orga­ni­stów oraz rze­czo­znaw­cy do spraw instru­men­tów orga­no­wych. Z ramie­nia Kurii oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków pro­wa­dzi­ła nad­zo­ry kon­ser­wa­tor­skie przy remon­tach zabyt­ko­wych orga­nów.

Od 2000 roku jest wykła­dow­cą orga­no­znaw­stwa i gry na orga­nach w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, gdzie od lip­ca 2004 roku peł­ni funk­cję dyrek­to­ra.

Małgorzata Trzaskalik Wyrwa jest rów­nież pre­ze­sem Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA zaj­mu­ją­ce­go się popu­la­ry­za­cją orga­nów i muzy­ki orga­no­wej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem upo­wszech­nia­nia pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z ochro­ną i kon­ser­wa­cją zabyt­ko­wych instru­men­tów. W ramach dzia­łal­no­ści w Stowarzyszeniu orga­ni­zu­je Jesienno-zimo­we Koncerty Organowe w Katowicach-Brynowie (1999–2013), Międzynarodowe Warsztaty Organowe na Dolnym Śląsku oraz kon­fe­ren­cje, kur­sy i pane­le dys­ku­syj­ne na temat ochro­ny i opie­ki nad zabyt­ko­wy­mi instru­men­ta­mi.

W latach 2008–2010 uczest­ni­czy­ła w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie badaw­czym doty­czą­cym zacho­wa­nych instru­men­tów Joachima Wagnera, zwią­za­nym z pro­wa­dzo­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi przy odna­le­zio­nych w Pruszynie koło Siedlec orga­nach tego auto­ra z lat 1744–45 posia­da­ją­cych uni­ka­to­wy, zacho­wa­ny w ory­gi­nal­nym sta­nie nie­zmie­nio­nym sys­tem trans­mi­sji. Obecnie wła­ści­cie­lem zabyt­ku jest Diecezja Siedlecka. Prace zakoń­czy­ły się w grud­niu 2010 roku i od tej pory instru­ment ten cie­szy się boga­tym życiem kon­cer­to­wym ani­mo­wa­nym przez Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA.

Od 2006 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa pro­wa­dzi wykła­dy z orga­no­znaw­stwa i kame­ra­li­sty­ki orga­no­wej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.