Pracownicy

ad. dr hab.

Marek Żwirdowski

puzon

Grę na puzo­nie stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Romana Siwka i dyplom tej uczel­ni uzy­skał w 1990 roku. Jest lau­re­atem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych w Bydgoszczy w 1989 roku oraz zdo­byw­cą wyróż­nie­nia w Ogólnopolskim Konkursie Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku w 1990 roku.

Pracę zawo­do­wą roz­po­czął w 1989 roku w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1993 roku jest muzy­kiem orkie­stry Sinfonia Varsovia, z któ­rą kon­cer­to­wał w więk­szo­ści państw Europy oraz Azji i USA. Z orkie­strą tą doko­nał tak­że licz­nych nagrań pły­to­wych – ok. 100 płyt CD z muzy­ką kla­sycz­ną, współ­cze­sną, fil­mo­wą, ope­ro­wą, ope­ret­ko­wą dla tak reno­mo­wa­nych wytwór­ni jak: Deutsche Grammophon, Decca, Sony, EMI, Virgin Classic, Naxos,Warner Classics i in.

Pracując w Sinfonii Varsovii zetknął się ze świa­to­wej sła­wy dyry­gen­ta­mi i soli­sta­mi (Y. Menuhin, K. Penderecki, M. Rostropowicz, P. McCreesh, M. Minkowski, L. Maazel, Ch. Dutoit, G. Nowak, J. Krenz, T. Wojciechowski, J. Kaspszyk, J. Maksymiuk, J. Semkow, A.S. Mutter, N. Kennedy, P. Domingo, M. Argerich, M. Vengerov, B. Berezovsky, S. Nakariakow, P. Anderszewski, R. Blechacz, K.A. Kulka i in.).

Od wie­lu lat kon­cer­tu­je jako soli­sta i ma na swo­im kon­cie licz­ne reci­ta­le solo­we oraz kon­cer­ty z orkie­strą sym­fo­nicz­ną i dętą. Wśród utwo­rów wyko­ny­wa­nych z orkie­stra­mi zna­la­zły się kon­cer­ty takich kom­po­zy­to­rów jak: W. Błażewicz, F. David, G.F. Haendel, J. Koetsier, L.-E. Larsson, M. Małecki, K. Serocki, N. Rimski-Korsakow.

Równocześnie dzia­ła jako kame­ra­li­sta — jest zało­ży­cie­lem i lide­rem Warszawskiego Kwartetu Puzonowego, z któ­rym wystę­po­wał pod­czas wie­lu festi­wa­li w Polsce. Wykonuje tak­że muzy­kę daw­ną na puzo­nie baro­ko­wym. Współpracował z zespo­łem Collegio Antico, La Tempesta oraz Ars Cantus, z któ­ry­mi kon­cer­to­wał i doko­nał nagrań pły­to­wych.

W 1991 roku roz­po­czął dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną i jest obec­nie adiunk­tem ze stop­niem dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w kla­sie puzo­nu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Za swo­ją dzia­łal­ność w 2014 roku został uho­no­ro­wa­ny odzna­cze­niem „Zasłużony dla Warszawy”.