Pracownicy

prof. dr hab.

Krzysztof Kusiel-Moroz

dyrygentura chóralna

Ukończył stu­dia dyry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no-ope­ro­wej w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w roku 1990 w kla­sie prof. Stanisława Wisłockiego. Studiował tak­że dyry­gen­tu­rę chó­ral­ną pod kie­run­kiem Ryszarda Zimaka. Od ukoń­cze­nia stu­diów jest zwią­za­ny z macie­rzy­stą uczel­nią jako peda­gog dyry­go­wa­nia i dyry­gent Chóru Mieszanego UMFC.

Krzysztof Kusiel-Moroz pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność dyry­genc­ką. Dyrygował pol­ski­mi orkie­stra­mi fil­har­mo­nicz­ny­mi: Narodową w Warszawie, Opolską, Bydgoską, Białostocką, a tak­że Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”. Czterokrotnie wystę­po­wał na Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Koncertował tak­że za gra­ni­cą, m.in. w Niemczech (Darmstadt, Passau, Hamburg, Brema, Oldenburg), Krajach Beneluxu (Haga, Antwerpia, Gouda, Luksemburg), a tak­że we Francji, na Litwie, Łotwie, w Norwegii, a poza Europą w Japonii (Tokio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Fukuoka i in.) i Stanach Zjednoczonych. Wiele z wyżej wymie­nio­nych kon­cer­tów było trans­mi­to­wa­nych przez sta­cje radio­we i tele­wi­zyj­ne.

Krzysztof Kusiel-Moroz jest dyrek­to­rem Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, z któ­rym przy­go­to­wał i dyry­go­wał oso­bi­ście wie­le dzieł ora­to­ryj­nych i chó­ral­nych. Dokonał tak­że z tym zespo­łem licz­nych reje­stra­cji fono­gra­ficz­nych.