Pracownicy

prof. dr hab.

Małgorzata Lewandowska

Wydział: Wydział Reżyserii Dźwięku

Profesor zwy­czaj­ny (nomi­na­cja 24 kwiet­nia 2012 r.) Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku spe­cjal­no­ści fil­mo­wej. Reżyser dźwię­ku w fil­mie fabu­lar­nym, doku­men­tal­nym, teatrze tele­wi­zji, seria­lach tele­wi­zyj­nych.

prof. dr hab.

Małgorzata Lewandowska

reżyseria dźwięku w filmie

Prowadzi zaję­cia na Wydziale Reżyserii Dźwięku z przed­mio­tów:

  • na stu­diach licen­cjac­kich — ope­ro­wa­nie dźwię­kiem w fil­mie (r. I, II i III)
  • na stu­diach magi­ster­skich — reży­se­ria dźwię­ku w fil­mie (r. I i II), kre­acja dźwię­ku w mul­ti­me­diach (r. I i II), semi­na­rium fil­mów dyplo­mo­wych (r. II).

Podczas zajęć stu­den­ci zdo­by­wa­ją doświad­cze­nie reali­za­tor­skie, kształ­tu­ją wła­sną oso­bo­wość twór­czą, pozna­ją spe­cy­fi­kę per­cep­cji dzie­ła fil­mo­we­go, kształ­tu­ją wła­sną este­ty­kę, kon­fron­tu­ją swo­je samo­dziel­ne decy­zje twór­cze pod­czas kre­owa­nia war­stwy dźwię­ko­wej fil­mu z odbio­rem widza i słu­cha­cza pod­czas pro­jek­cji, poka­zów mul­ti­me­dial­nych pro­jek­tów egza­mi­na­cyj­nych i kon­cer­tach Wydziału Reżyserii Dźwięku  – „Niedziela Filmowa” i „Multimedialna Majówka” oraz pod­czas współ­pra­cy z reży­se­ra­mi – stu­den­ta­mi szkół fil­mo­wych. Uczą się odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne kon­cep­cje i dąże­nia do naj­wyż­sze­go pozio­mu jako­ści este­tycz­nej i tech­nicz­nej dzie­ła audio­wi­zu­al­ne­go.

W kaden­cjach 2005-08 i 2008-12 prof. Małgorzata Lewandowska spra­wo­wa­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Reżyserii Dźwięku. Od 1 wrze­śnia 2012 r. jest dzie­ka­nem Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Autorka war­stwy dźwię­ko­wej fil­mów i spek­ta­kli teatrów tv, m.in.:

SZPITAL — reż. Krzysztof Kieślowski / film doku­men­tal­ny 1977
DOM odc. 8–25 (fil­my 90-minu­to­we) — reż. Jan Łomnicki, serial tv 1980–2000
NADZÓR — reż. Wiesław Saniewski / film fab. 1983
BIAŁE MAŁŻEŃSTWO — reż. Magdalena Łazarkiewicz / film fab. 1991
PIERŚCIONEK Z ORŁEM W KORONIE — reż. Andrzej Wajda / film fab. 1992
MODRZEJEWSKA — reż. Jan Łomnicki / serial tv 1988
SUPERWIZJA — reż. Robert Gliński / film fab. 1990
PORA NA CZAROWNICE — reż. Piotr Łazarkiewicz / film fab. 1993
STACJA — reż. Piotr Wereśniak / film fab. 2001
DŁUGI WEEKEND — reż. Robert Gliński / film fab. 2004
VINCI — reż. Juliusz Machulski / film fab. 2004
SKIZ — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2000
GRA MIŁOŚCI I PRZYPADKU — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2002
SALA 108 — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2003
WESOŁYCH ŚWIĄT — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2002
KRÓL EDYP — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2005
RODZINA ZASTĘPCZA PLUS – serial tv 1999–2008
STYGMATYCZKA —  reż. Wojciech Nowak / teatr tv 2007
SPRAWIEDLIWI – reż. Waldemar Krzystek — serial tv 2009 (1–7 odc.)
PRZEPIS NA ŻYCIE – reż. Michał Rogalski — serial tv 2011 (1–13 odc.)
CZAS HONORU – reż. Michał Kwieciński, Michał Rosa / serial tv sezo­ny I‑VI (79 odc.) 2008–13

Filmografia