Pracownicy

prof. dr hab.

Andrzej Lupa

reżyseria muzyczna

Urodził się w Tarnobrzegu. Studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie ukoń­czył w 1978 roku. W latach 1980–1990 pra­co­wał w P.P. „Polskie Nagrania” jako ope­ra­tor dźwię­ku. Przez sześć kolej­nych lat był współ­wła­ści­cie­lem fir­my fono­gra­ficz­nej „Classicord”, pro­du­ku­ją­cej nagra­nia muzy­ki kla­sycz­nej.

Obecnie wyko­nu­je wol­ny zawód. Stale współ­pra­cu­je z zespo­łem Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trak­cie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej zre­ali­zo­wał oko­ło 400 pozy­cji nagrań dla wydaw­ców pol­skich i zagra­nicz­nych (głów­nie Japonii i USA).

Od 1978 pra­cu­je w war­szaw­skiej uczel­ni. Kwalifikacje II stop­nia uzy­skał w 1996 roku. W latach 1996–1999 był dzie­ka­nem na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a w latach 2000–2005 — kie­row­ni­kiem Katedry Reżyserii Dźwięku. W roku 2012 ponow­nie kie­ru­je Katedrą Reżyserii Dźwięku.

Prowadzi m.in. przed­miot głów­ny „Reżyseria muzycz­na” oraz wykła­dy z „Fonograficznej ana­li­zy par­ty­tu­ry”.