Pracownicy

st. wykł.

Elżbieta Brodzińska

teoria muzyki

Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (sek­cja Teorii Muzyki).

Od 1989 roku nauczy­ciel teo­rii muzy­ki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie – uczy kształ­ce­nia słu­chu, zasad muzy­ki, har­mo­nii z ćwi­cze­nia­mi i form muzycz­nych. Od 2004 roku kie­row­nik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych w PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. im. Z. Brzewskiego, wcho­dzą­cych w skład ZPSM nr 1. Organizator i juror Regionalnych Konkursów Solfeżowych dla uczniów szkół muzycz­nych II st. regio­nu mazo­wiec­kie­go.

Od 1993 roku zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku wykła­dow­cy, a od 2004 – star­sze­go wykła­dow­cy w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), uczy kształ­ce­nia słu­chu na wydzia­łach: Instrumentalnym (III), Wokalno-Aktorskim (IV) i Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (V), ćwi­czeń har­mo­nicz­nych na wydzia­le V oraz meto­dy­ki naucza­nia kształ­ce­nia słu­chu w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym. Prowadzi rów­nież kur­sy przy­go­to­waw­cze z kształ­ce­nia słu­chu dla kan­dy­da­tów na stu­dia na Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów (II) oraz wydzia­ły: III i IV.

Od 1990 roku człon­ki­ni Chóru Kameralnego, dzia­ła­ją­ce­go przy Warszawskiej Operze Kameralnej oraz człon­ki­ni zespo­łów wokal­nych: Chopin Vocal Consort (daw­niej: AMFC Vocal Consort) (od 1997) i Bennonitae Cantantes (od 2000). Nagrodzona przez Ministra Kultury w 2003 roku odzna­ką Zasłużony Działacz Kultury.