Pracownicy

wykł. dr hab.

Maja Metelska-Rasanen

dyrygentura symfoniczna

Dyrygent i wio­lon­cze­list­ka, absol­went­ka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dzie­dzi­nie dyry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no-ope­ro­wej w kla­sie prof. Antoniego Wita na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (2006) oraz wio­lon­cze­li w kla­sie prof. Andrzeja Zielińskiego na Wydziale Instrumentalnym (2008). Uczestniczyła w mię­dzy­na­ro­do­wych mistrzow­skich kur­sach dyry­genc­kich pro­wa­dzo­nych m.in. przez Jormę Panula i Yurija Simonova. Kształciła się tak­że w American Academy of Conducting w Aspen pod kie­run­kiem Davida Zinmana i Sibelius Akatemia w Helsinkach pod kie­run­kiem Leifa Segerstama. W 2010 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej dyry­gen­tu­ra, w 2014 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. Obecnie jest adiunk­tem w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Dyrygowała kon­cer­ta­mi wio­dą­cych orkiestr pol­skich, w tym Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. Za gra­ni­cą kon­cer­to­wa­ła z tak zna­mie­ni­ty­mi orkie­stra­mi, jak: Turku Philharmonic Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Orquesta Sinfonica de Navarra Pablo Sarasate, Osaka Philharmonic Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra. Zajmuje się rów­nież aktyw­nie muzy­ką ope­ro­wą, od 2011 jest dyry­gen­tem Warszawskiej Opery Kameralnej. Funkcję kie­row­ni­ka muzycz­ne­go i dyry­gen­ta peł­ni­ła w pro­duk­cjach m.in. oper Gianni Schicchi G. Pucciniego, Flis S. Moniuszki, Olimpia z Gdańska Z. Krauzego (pra­wy­ko­na­nie, Opera Bałtycka), Orphée D. Przybylskiego (pra­wy­ko­na­nie).

Zdobyła nagro­dy na wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sach dyry­genc­kich, m.in. na IX Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach — II wyróż­nie­nie oraz nagro­da ZAIKS za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru pol­skie­go kom­po­zy­to­ra, I Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Solona Michaelidesa w Nikozji — nagro­da spe­cjal­na Cyprus Symphony Orchestra, IV Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku — III wyróż­nie­nie, XVI Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Tokio — wyróż­nie­nie oraz nagro­da spe­cjal­na „Hideo Saito Award”.