Pracownicy

st. wykł. dr

Ewa Kowar-Mikołajczyk

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwentka klas skrzy­piec prof. Zenona Brzewskiego i prof. Mirosława Ławrynowicza.

st. wykł. dr

Ewa Kowar-Mikołajczyk

skrzypce

Bliska współ­pra­cow­nicz­ka Profesorów i kon­ty­nu­ator­ka ich idei meto­dycz­nych. Skrzypaczka Warszawskiej Orkiestry Kameralnej i Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej. Dokonała nagrań pły­to­wych, radio­wych i tele­wi­zyj­nych. Koncertowała w całej Europie oraz Korei i Japonii (Santory Hall).

Od roku 1986 nauczy­ciel skrzy­piec w ZPSM nr 1, w tym OSM im. Z. Brzewskiego. W 2007 r. wykła­dow­ca Keimyung University w Korei Płd. Juror kon­kur­sów. Prowadzi kur­sy skrzyp­co­we i kame­ral­ne oraz wykła­dy meto­dycz­ne. Wykładowca i meto­dyk Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie (w roku 2013 kie­row­nik Kursu Metodycznego). Jej ucznio­wie są lau­re­ata­mi kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych.

Za dzia­łal­ność dydak­tycz­ną i arty­stycz­ną nagro­dzo­na Nagrodą Ministra Kultury, odzna­ką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagro­dą Rektora UMFC, nagro­dą Dyrektora CEA. Od roku 2006 Sekretarz Generalny European String Teachers Associacion Poland. Ewa Kowar-Mikołajczyk od 2009 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Z. Brzewskiego w Warszawie.

Dr Ewa Kowar-Mikołajczyk jest człon­kiem Zakładu Instrumentów Smyczkowych na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.