Pracownicy

st. wykł. dr

Elżbieta Lesiak-Bielawska

filologia angielska

Wykształcenie:

1978 – Bachelor of Arts (Hons.), Uniwersytet w Nairobi, Wydział Filozofii i Religioznawstwa

1983 – magister filologii angielskiej; praca z zakresu literatury pt. “The   Influence of B. Brecht on British Drama”; Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1996 – podyplomowe studia z zakresu marketingu; praca pt. „Promocyjna funkcja opakowania”; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; praca z zakresu psycholingwistyki pt. “Exploring the Relationship between Learning Style Preferences and Reading/Listening Strategy Use in English as a Foreign Language”; Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Dorobek naukowy:

Monografie:

Różnice indywidualne w procesie akwizycji języka: Psychologiczne uwarunkowania dydaktyki języków obcych (2013, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf )    

Teaching and Researching English for Specific Purposes (2018,  Kraków: Księgarnia Akademicka)

Podręcznik:   

Basic English for Musicians.  Part One: Symbols of Musical Notation (2015, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina)

Rozdziały w monografiach:

“Exploring the impact of two differing blended learning procedures on teaching English for Specific Purposes” w monografii naukowej E-learning & Lifelong Learning (red. E. Smyrnova-Trybulska). 2013; Katowice-Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego s. 263-272.

„Specyfika pracy nauczyciela języka specjalistycznego (JS) a  implikacje  dla procesu kształcenia” – monografia pokonferencyjna Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy red. M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, U. Czyżewska. 2015; Lublin: Wydawnictwo KUL  s. 380-392. 

 

Artykuły:

 1. „Psycholingwistyczny model procesu tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku obcym i jego implikacje dydaktyczne” Języki Obce w Szkole 3/2005
 2. „Styl uczenia się i jego praktyczne implikacje dla dydaktyki języków obcych” Języki Obce w Szkole 1/2007
 3. „Różnice indywidualne w klasie językowej a nauczanie kompozycji” Języki Obce w Szkole 4/2007
 4. „Osobowość ucznia a sukces w nauce języka obcego” Języki Obce w Szkole 5/2007
 5. „Różnice indywidualne i ich rola w procesie akwizycji językowej” Języki Obce w Szkole  numer specjalny 6/2008 „O autonomii”
 6. “The relationship between learning style preferences and reading strategy use in English as a foreign language”, Glottodidactica nr XXXIV 2008, s. 93-103.
 7.  „Związki między preferencjami w zakresie stylu uczenia się a strategiami czytania i słuchania w angielskim jako języku obcym”, Przegląd Glottodydaktyczny 26: 2009, s.86-103. 
 8. “The concept of learning style and its implications for foreign language teaching”, materiały konferencyjne z V Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej “Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw”, organizowanej w Ustroniu w dniach 24-26.04.2009 przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej.
 9. „Sondaż diagnostyczny w badaniach nad rolą różnic indywidualnych w procesie akwizycji językowej”, Neofilog nr 34: 2010, s. 195-204.
 10. “Language learner strategies and personality-related  factors”,  Komunikacja specjalistycznaTerminologia – komunikacja – translacja,  tom 5, 2010 [red.] Ł. Karpiński,  s.176-187. 
 11. „Strategie przetwarzania tekstów obcojęzycznych a ich efektywność”, Komunikacja specjalistycznaTerminologia – komunikacja – translacja, tom 5, 2010 [red.] Ł. Karpiński,   s. 210-222.
 12. “The impact of blended learning on teaching English for vocational purposes”   Glottodidactica nr XXXIX/1: 2012 s. 47-56.   
 13. „Nauczanie podstawowej, anglojęzycznej terminologii muzycznej w formie blended learning – wyniki badań” E-mentor 4/46: 2012  s. 50-55.   
 14.  „Rola analizy potrzeb i ewaluacji kursu w nauczaniu języka specjalistycznego”, Neofilolog 41 (2013): Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych, s. 99-112.
 15. “ ‘English for Instrumentalists’ – Designing and Evaluating an ESP Course” – ESP World 43/2014, s. 1-32.
 16. „Przyswajanie terminologii fachowej w angielskim jako języku obcym w dwu odmiennych w formach blended learningowych” – wyniki badań. E-Mentor 5/57; 2014.
 17. “Key aspects of ESP materials selection and development” – ESP World 46/2015
  s. 1-26 
 18.  “ESP research in historical perspective” – ESP World 46/2015 s. 1-23.
 19. “Technology in ESP pedagogy” – ESP World 48/2016 s. 1-23. 
 20. “The Role of Discipline-specific Knowledge in ESP Teaching” – ESP World 47/2015
  s. 1-15.
 21. „Potrzeby nauczycieli języków specjalistycznych a dostępne programy kształcenia i formy doskonalenia zawodowego” Języki Obce w Szkole 3/2015 s. 75-79.
 22. Technologie informacyjne w dydaktyce języków specjalistycznych” Języki Obce w Szkole 4/2015 s. 4-10.
 23. “Exploring factors affecting active recall of technical terminology” – ESP World 54/2017 s. 1-29.
 24. „Wykorzystanie materiałów autentycznych w nauczaniu słuchania ze zrozumieniem w języku do celów akademickich” Języki Obce w Szkole 1/2017 s. 116-121.

Wybrane tłumaczenia:

 1. Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe: III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 2003 (red. Alicja Gronau-Osińska). Warszawa: Wydawnictwo AMFC.  
 2. J. Dankowska “The Nietzschean ‚musical south’ – the music of vitality, affirmation and…” [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 129-142.
 3. M. Dziadek “’Female’ music criticism in Poland 1890-1939” [w:]  Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 155-167.

Konferencje i wyjazdy:

 • udział w ponad 20 krajowych i międzynarodowych konferencjach
 • w 2015 wykłady dla studentów filologii angielskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela (Lugo Campus) (Hiszpania) (Erasmus+)

Wspólpraca:

 • Collegium Medicum, Wydział Teologii UKSW jako nauczyciel języka specjalistycznego oraz jako szkoleniowiec w projekcie POWER organizowanym dla kadry akademickiej (The writing of abstracts and introduction to research articles)
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) jako promotor prac licencjackich i magisterskich