Pracownicy

st. wykł. dr

Sylwester Sobola

obój

Jest absol­wen­tem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, któ­rą ukoń­czył w 1986 roku w kla­sie obo­ju prof. Edwarda Mandery.

W latach 1986–1991 pra­co­wał w Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego w Sopocie. W latach 1991–1997 pra­co­wał w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Od 1997 roku jest soli­stą Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie.

Prowadzi semi­na­ria meto­dycz­no-pro­gra­mo­we dla nauczy­cie­li szkół muzycz­nych I i II stop­nia. Współpracuje z wie­lo­ma orkie­stra­mi w kra­ju, z taki­mi jak: Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Warszawie i inne. Prowadzi dzia­łal­ność arty­stycz­ną jako soli­sta i kame­ra­li­sta, doko­nał wie­lu nagrań archi­wal­nych i pły­to­wych oraz wyko­nał wie­le pre­mier ope­ro­wych. Koncertował w takich kra­jach jak: Japonia, Chiny, Niemcy, Dania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Emiraty Arabskie, Oman, Liban i inne. W latach 1992–2001 pro­wa­dził kla­sę obo­ju w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Od 2002 roku jest wykła­dow­cą obo­ju na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białystoku.