Pracownicy

prof. dr hab.

Alicja Paleta-Bugaj

fortepian

Edukacja muzyczna

1969 — dyplom z odzna­cze­niem w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie w kla­sie Romany Witeszczakowej.

1969–1974 — stu­dia w Akademii Muzycznej w Warszawie w kla­sie prof. Jana Ekiera, ukoń­czo­ne z wyróż­nie­niem. Studiowała w posze­rzo­nym zakre­sie kame­ra­li­sty­kę m.in. u prof. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Po stu­diach uczest­ni­czy­ła w mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach pia­ni­stycz­nych gdzie zetknę­ła się m.in. z peda­go­gi­ką rosyj­ską. W roku 1992, jako sty­pen­dyst­ka Fundacji Kościuszkowskiej, zapo­zna­ła się z pia­ni­stycz­ną szko­łą ame­ry­kań­ską w Juilliard School of Music oraz w Manhattan School of Music. W ramach sty­pen­dium stu­dio­wa­ła rów­nież na University of South California kon­cen­tru­jąc się na meto­dzie prze­ciw­dzia­ła­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści w apa­ra­cie gry na for­te­pia­nie.

Działalność kon­cer­to­wa obej­mu­je głów­nie reci­ta­le solo­we z bar­dzo róż­no­rod­nym reper­tu­arem pia­ni­stycz­nym, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem muzy­ki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego, oraz kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne i kame­ral­ne.

Występowała w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich (m. in. Wielka Brytania, Niemcy, Litwa, Szwecja, Czechy, Francja, Hiszpania, Włochy) oraz w USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W latach 1978–1981 kon­cer­to­wa­ła w skła­dzie Tria Krakowskiego (A. Cofalik i K. Okoń), z któ­rym odby­ła sze­reg tour­née zagra­nicz­nych wyko­nu­jąc m.in. tria Chopina, Brahmsa, Schuberta, Beethovena, Szostakowicza, Ravela, Mendelssohna, Malawskiego. W ostat­nich latach wystę­pu­je w Kwintecie Fortepianowym w skła­dzie: Tomasz Tomaszewski, Krzysztof Węgrzyn, Claude Lelong, Roman Jabłoński. W tym zespo­le wyko­nu­je m.in. kwin­te­ty Brahmsa, Schumanna, Szostakowicza, Zarębskiego, Schnittkego.

Działalność pedagogiczna

Od 1975 roku pra­cu­je jako asy­stent­ka w Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie, począt­ko­wo jako asy­stent­ka w kla­sie prof. Jana Ekiera, następ­nie, po prze­wo­dzie kwa­li­fi­ka­cyj­nym I stop­nia (1979) na sta­no­wi­sku adiunk­ta, a po uzy­ska­niu kwa­li­fi­ka­cji II stop­nia (1984) na sta­no­wi­sku docen­ta. W 1998 otrzy­ma­ła nomi­na­cję na pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go. Pełniła funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W ramach dzia­łal­no­ści Katedry Fortepianu orga­ni­zu­je cykle kon­cer­tów mono­gra­ficz­nych wybit­nych kom­po­zy­to­rów, w któ­rych czę­sto bie­rze udział jako wyko­naw­ca. Do waż­niej­szych spo­śród nich moż­na zali­czyć:

  • W. A. Mozart Sonaty na czte­ry ręce
  • K. Szymanowski Wszystkie Dzieła Fortepianowe
  • B. Bartók Utwory Wybrane
  • F. Chopin Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych

Od wie­lu lat pro­wa­dzi licz­ne kur­sy pia­ni­stycz­ne w kra­ju (Warszawa, Głuchołazy) i za gra­ni­cą (Włochy, Hiszpania) oraz uczest­ni­czy w pra­cach komi­sji kon­kur­so­wych.

Swoje głów­ne zało­że­nia peda­go­gi­ki pia­ni­stycz­nej opie­ra na zasa­dach natu­ral­no­ści gry na instru­men­cie, szcze­gól­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia emo­cjo­nal­ne­go, oraz odda­niu twór­czej inten­cji kom­po­zy­to­ra. Za waż­ną ideę, zarów­no w swo­jej pia­ni­sty­ce jak i dydak­ty­ce, uwa­ża praw­dzi­wość prze­ka­zu arty­stycz­ne­go i trak­to­wa­nie języ­ka muzycz­ne­go jako wszech­stron­nie rozu­mia­nej komu­ni­ka­cji.

Jest człon­kiem zarzą­du Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego (w latach 1992–1999 była wice­pre­ze­sem).

Jej aktu­al­ny bio­gram znaj­du­je się w naj­now­szej edy­cji słow­ni­ka bio­gra­ficz­ne­go Współcześni Uczeni Polscy tom III.