Pracownicy

doc. dr

Małgorzata Waszak

teoria muzyki

W latach 1982-1987 odbyła studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w specjalności teoria muzyki, uzyskując tytuł magistra sztuki (praca magisterska poświęcona fakturze kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego). Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki (lata 1998-2000).

Działalność pedagogiczną – jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych – rozpoczęła w roku szkolnym 1984/1985, związując się na stałe z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. W 2002 roku, jako pedagog tej szkoły, otrzymała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W 1996 rozpoczęła pracę dydaktyczną w AMFC, po roku uzyskała tytuł asystenta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Brała udział w licznych sesjach naukowych organizowanych przez Katedrę Kompozycji i Katedrę Teorii Muzyki AMFC oraz w pracy nad Almanachem Kompozytorów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

25 września 2006 roku obroniła pracę doktorską Problemy sonorystyki w polskim kwartecie smyczkowym drugiej połowy XX wieku, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Od roku akademickiego 2006/2007 była adiunktem w Katedrze Teorii Muzyki; obecnie pracuje na stanowisku docenta.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się polska muzyka współczesna. Prowadzi badania nad przemianami stylistycznymi w twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Zajmuje się także historią warszawskiej Uczelni (praca: Karol Szymanowski – pierwszy rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, AMFC, Warszawa 2007). Owocem prac badawczych są liczne artykuły, hasła encyklopedyczne (Encyklopedia Katolicka KUL), a także udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i naukowo-artystycznych (m.in.: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Pieśń polska – źródła, tradycja, współczesność: „Słowo a świat dźwięków w pieśni”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opera polska – źródła, tradycja, współczesność”).

W październiku 2008 roku otrzymała Nagrodę Rektora UMFC indywidulaną II stopnia oraz Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ. Otrzymała także Nagrodę indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2013).