Pracownicy

wykł.

Monika Sojka

rytmika

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, sek­cja ryt­mi­ki.

Z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie zwią­za­na jest od 1998 roku, gdzie spra­wo­wa­ła opie­kę arty­stycz­ną nad wie­lo­ma pre­zen­ta­cja­mi muzycz­no-rucho­wy­mi. Przedstawiała rów­nież autor­skie inter­pre­ta­cje rucho­we utwo­rów muzycz­nych. W krę­gu jej zain­te­re­so­wań leży isto­ta odczu­wa­nia muzy­ki ruchem cia­ła, jak rów­nież posze­rza­nie moż­li­wo­ści wyra­zu i eks­pre­sji rucho­wej. W tym celu poszu­ku­je róż­ne­go rodza­ju wypo­wie­dzi rucho­wych. W swo­ich dzia­ła­niach wyko­rzy­stu­je ele­men­ty tech­nik tań­ca współ­cze­sne­go, jak rów­nież efek­ty wła­snych poszu­ki­wań arty­stycz­nych.

Monika Sojka jest wykła­dow­cą w Zakładzie Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej i pro­wa­dzi zaję­cia: tech­ni­ka ruchu, kom­po­zy­cja ruchu, meto­dy­ka oraz zespo­ły ryt­mi­ki.