Pracownicy

prof. dr hab.

Bożenna Sawicka

dyrygentura chóralna, kształcenie słuchu

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (w kla­sie prof. Henryka Wojnarowskiego; 1975), Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, (sek­cję Teorii Muzyki; 1979) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pracę zawo­do­wą roz­po­czę­ła w szkol­nic­twie muzycz­nym w Białymstoku jako nauczy­ciel przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych, począt­ko­wo w Państwowej Szkole Muzycznej II stop­nia, a następ­nie w Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Białymstoku. W 1979 roku pod­ję­ła współ­pra­cę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od roku 1991 jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym i dyry­gen­tem zespo­łu, z któ­rym zdo­by­ła licz­ne nagro­dy w kon­kur­sach, m.in.:

  • Konkurs Chórów Kameralnych w Olsztynie, 1990 — II miej­sce,
  • „Legnica Cantat” 1998 — nagro­da za naj­bar­dziej uda­ne wyko­na­nie dzia­ła współ­cze­sne­go kom­po­zy­to­ra pol­skie­go,
  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce — pierw­sze nagro­dy w kate­go­rii chó­rów świec­kich w roku 1993 i 1996,
  • Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Karditsa (Grecja) 1995 — II nagro­da w kate­go­rii muzy­ka roman­tycz­na.

Z zespo­łem tym bra­ła rów­nież udział w wie­lu festi­wa­lach, m.in.:

  • „Europa Cantat” w Autun (Francja) — 1992 i 1997,
  • „Europa Cantat” w Herning (Dania) — 1994,
  • XVIII Światowy Festiwal Chórów „Zimryia” w Jerozolimie — 1998

i semi­na­riach (Autun, Herning).

Z ini­cja­ty­wy Bożenny Sawickiej i pod jej batu­tą odby­ło się pierw­sze w Białymstoku wyko­na­nie kom­plet­ne­go dzie­ła ope­ro­we­go H. Purcella Dydona i Eneasz z udzia­łem soli­stów Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestry Filii AMFC (listo­pad, 1995). Z zespo­łem bia­ło­stoc­kich medy­ków doko­na­ła tak­że wie­lu nagrań dla II Programu Polskiego Radia (1991) oraz dla Telewizji Polskiej (1992).

Od paź­dzier­ni­ka 1998 roku jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym i obec­nie peł­ni funk­cję dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

Za osią­gnię­cia peda­go­gicz­ne i arty­stycz­ne otrzy­ma­ła Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki (1993).