Pracownicy

prof. dr hab.

Andrzej Bauer

wiolonczela

Zdobywca pierw­szej nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium oraz lau­re­at Międzynarodowego Konkursu Praska Wiosna i nagro­dy Parlamentu Europy i Rady Europejskiej. Urodził się w Łodzi. Tu ukoń­czył stu­dia pod kie­run­kiem Kazimierza Michalika, a uzu­peł­niał je pra­cu­jąc m.in. z André Navarrą, Milošem Sadlo oraz Danielem Szafranem pod­czas licz­nych kur­sów mistrzow­skich. Odbył dwu­let­nie stu­dia w Londynie, w kla­sie Williama Pleetha jako sty­pen­dy­sta Witolda Lutosławskiego.

W cią­gu ostat­nich lat Andrzej Bauer wystą­pił z reci­ta­la­mi m.in. w Amsterdamie, Paryżu, Wiedniu, Hamburgu, Monachium, a tak­że z orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi m.in. z Filharmonikami Monachijskimi, Orkiestrą RAI w Neapolu, Orkiestrą Filharmoniczną w Strasburgu, Orkiestrą Radia w Stuttgarcie oraz Orkiestrą Radiową w Berlinie. Koncertował jako soli­sta z więk­szo­ścią pol­skich orkiestr sym­fo­nicz­nych i kame­ral­nych, a zespo­ły takie jak Filharmonia Narodowa i Sinfonia Varsovia zapra­sza­ły go jako soli­stę swo­ich euro­pej­skich tras kon­cer­to­wych.

 

Andrzej Bauer nagry­wał dla wie­lu pol­skich i zagra­nicz­nych roz­gło­śni radio­wych i sta­cji tele­wi­zyj­nych. Brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach, wystę­pu­jąc w więk­szo­ści kra­jów Europy, a tak­że w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Płyta arty­sty zawie­ra­ją­ca m.in. utwo­ry Schuberta, Brahmsa i Schumanna (Koch/Schwann) zosta­ła wyróż­nio­na kwar­tal­ną Nagrodą Niemieckiej Krytyki Płytowej. W kolej­nych nagra­niach CD wio­lon­cze­li­sta utrwa­lił utwo­ry Szostakowicza, Prokofiewa, Strawińskiego, Messiaena, Panufnika, a tak­że Koncert wio­lon­cze­lo­wy Witolda Lutosławskiego. W 2000 roku uka­zał się – pierw­szy w histo­rii pol­skiej dys­ko­gra­fii – dwu­pły­to­wy album z kom­ple­tem Suit wio­lon­cze­lo­wych J.S. Bacha, zare­je­stro­wa­nych przez wio­lon­cze­li­stę dla fir­my CD Accord, za któ­ry arty­sta otrzy­mał nagro­dę Polskiej Akademii Fonograficznej – Fryderyk 2000.

Artysta wyko­nu­je obszer­ny reper­tu­ar zawie­ra­ją­cy wie­le dzieł muzy­ki nowej i naj­now­szej, w tym utwo­ry spe­cjal­nie dla nie­go skom­po­no­wa­ne. W roku 2002, pod­czas 44. Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” wystą­pił z reci­ta­lem pra­wy­ko­nań utwo­rów na wio­lon­cze­lę solo i media elek­tro­nicz­ne powsta­łych z jego inspi­ra­cji. Zapoczątkowany wów­czas pro­jekt Cellotronicum jest przez arty­stę kon­ty­nu­owa­ny, owo­cu­je nagra­nia­mi i kolej­ny­mi pra­wy­ko­na­nia­mi, któ­re pre­zen­to­wa­ne są w waż­nych cen­trach muzy­ki współ­cze­snej w Europie. Kolejna edy­cja Cellotronicum, pre­zen­to­wa­na pod­czas Warszawskiej Jesieni zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą Orfeusz 2006.

Andrzej Bauer jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pro­wa­dzi kla­sy wio­lon­cze­li. Jest rów­nież zało­ży­cie­lem i opie­ku­nem arty­stycz­nym Warszawskiej Grupy Cellonet.

Coraz wię­cej cza­su poświę­ca kom­po­zy­cji i impro­wi­zo­wa­niu muzy­ki.
Więcej infor­ma­cji: www.andrzejbauer.com