Pracownicy

dr

Monika Pawelec-Skurzyńska

Katedra: Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Polonistka i italianistka. Prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców, poprawnej polszczyzny i sprawnej komunikacji, interesuje się leksykografią współczesną i historyczną. Zajmuje się również korektą i redakcją językową tekstów.

dr

Monika Pawelec-Skurzyńska

filologia polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz magister filologii włoskiej (Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Naukowo i zawodowo interesuje się leksykografią – tej tematyce poświęciła pracę magisterską i rozprawę doktorską, uczestniczyła w grancie „Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy normatywny słownik kolokacyjny” i  w projekcie rozwojowym „Wielki słownik języka polskiego”, współpracowała przy tworzeniu różnych słowników (m.in. Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski PWN, Wielki słownik polsko-niemiecki PWN, Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej). Zajmuje się także językiem prawnym i prawniczym: w latach 2006-2012 uczestniczyła w pracach międzywydziałowego koła naukowego Lingua Iuris (współredagowała książki z zakresu juryslingwistyki, występowała z referatami poświęconymi tej tematyce). Prowadziła kursy poprawności językowej, prostej polszczyzny i skutecznej komunikacji skierowane do prawników (Okręgowa Rada Adwokacka), tłumaczy (Fundacja FreeLING, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy), urzędników (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta), studentów polonistyki (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Zajmuje się także glottodydaktyką i prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego.