Pracownicy

prof. dr hab.

Jerzy Sterczyński

fortepian

Urodził się w 1957 roku. Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czął w wie­ku sze­ściu lat. Po ukoń­cze­niu Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej odbył stu­dia w Akademii Muzycznej w Katowicach, w kla­sie prof. Andrzeja Jasińskiego, uzy­sku­jąc dyplom z wyróż­nie­niem w 1981 roku. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił w Londynie pod kie­run­kiem Johna Binghama.

Jest lau­re­atem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz zdo­byw­cą II nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Saragossie (1983). Prowadzi inten­syw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą. Występował w Austrii, Bułgarii, Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Korei Płd., Kuwejcie, Niemczech, Portugalii i Włoszech. Brał udział w Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, a tak­że w festi­wa­lach w Lockenhaus i La Chaise-Dieu.

Specjalne miej­sce w jego dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej zaj­mu­ją nagra­nia. Na trzy­na­stu pły­tach kom­pak­to­wych Jerzy Sterczyński nagrał kom­plet nok­tur­nów, wal­ców i polo­ne­zów oraz II Sonatę i drob­ne utwo­ry Fryderyka Chopina, utwo­ry solo­we Czajkowskiego, Beethovena, Regera i Szymanowskiego oraz kon­cer­ty Chopina, Lessla i Dobrzyńskiego. Najnowsza pły­ta, wyda­na w roku 2005, zawie­ra utwo­ry Józefa Wieniawskiego: sona­tę solo­wą oraz wio­lon­cze­lo­wą.

Jerzy Sterczyński od roku 1989 jest pro­fe­so­rem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W latach 2005–2008 peł­nił funk­cję dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów. W roku 2008 został ponow­nie wybra­ny na to sta­no­wi­sko w kaden­cji 2008–2012.