Pracownicy

prof. dr hab.

Sławek A. Wróblewski

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Specjalność: dyrygentura chóralna

Dyry­gent, pia­ni­sta, peda­gog. Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: for­te­pian w kla­sie prof. dr Teresy Manasterskiej (w Katedrze Fortepianu prof. Reginy Smendzianki), kame­ra­li­sty­kę for­te­pia­no­wą w kla­sie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyry­gen­tu­rę sym­fo­nicz­no-ope­ro­wą w kla­sie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z wyróż­nie­niem).

prof. dr hab.

Sławek A. Wróblewski

dyrygentura chóralna

Pochodzi z rodzi­ny o dłu­gich tra­dy­cjach muzycz­nych. Pierwszych lek­cji muzy­ki udzie­lał mu jego dzia­dek Adam Wróblewski, absol­went Konserwatorium Warszawskiego (Wydział Teorii — numer indek­su 1869) i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (Wydział Pedagogiczny — dyplom numer 41).
Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: for­te­pian w kla­sie prof. dr Teresy Manasterskiej (w Katedrze Fortepianu prof. Reginy Smendzianki), kame­ra­li­sty­kę for­te­pia­no­wą w kla­sie prof. Jerzego Marchwińskiego i dyry­gen­tu­rę sym­fo­nicz­no-ope­ro­wą w kla­sie prof. Stanisława Wisłockiego (dyplom z wyróż­nie­niem).
Jest sty­pen­dy­stą Accademia Chigiana w Sienie (stu­dia u: Jurija Temirkanowa, Myung-Whun Chunga, Trio di Trieste) i Akademii im. Gioacchino Rossiniego w Pesaro (stu­dia u Alberto Zeddy).
Prowadzi aktyw­ną dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną: na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (kla­sa dyry­gen­tu­ry na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca) – od 2011 roku dok­tor habi­li­to­wa­ny (roz­pra­wa habi­li­ta­cyj­na – Koncerty instru­men­tal­ne Romualda Twardowskiego. Praca dyry­gen­ta nad par­ty­tu­rą), oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie – nauczy­ciel dyplo­mo­wa­ny. Jest eks­per­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li szkol­nic­twa arty­stycz­ne­go. Zapraszany jest jako juror do oce­nia­nia wystę­pów mło­dych dyry­gen­tów.
Od stycz­nia 2012 roku dyry­gent gościn­ny Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
Współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie (pra­pre­mie­ra ope­ry dzie­cię­cej Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej, Mieszczanin szlach­ci­cem Jean-Baptiste Lully’ego, Mandragora Karola Szymanowskiego, Madama Butterfly Giacomo Pucciniego, La dolce vita Nino Roty – Krzesimira Dębskiego, Semiramida Gioachina Rossiniego), Warszawską Operą Kameralną (pol­skie pra­wy­ko­na­nie Il mon­do del­la luna Josepha Haydna), Operą Bałtycką w Gdańsku (Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kawaler srebr­nej róży Richarda Straussa), Operą Krakowską (Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej – pre­mie­ra otwie­ra­ją­ca nowy gmach Opery, Cyrulik sewil­ski Gioachina Rossiniego).
Ma w swym dorob­ku wie­le nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i archi­wal­nych, m.in. dla Polskiego Radia nagrał z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (m.in. IX Symfonię „Di Speranza” Andrzeja Panufnika, I Symfonię Zygmunta Noskowskiego, Koncert wio­lon­cze­lo­wy Jana Maklakiewicza (soli­sta Tomasz Strahl), Concerto lugu­bre Tadeusza Bairda (soli­sta Ryszard Groblewski), Koncert fle­to­wy Mikołaja Góreckiego (solist­ka Jadwiga Kotnowska) z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia); (jako pia­ni­sta nagrał z NOSPR Concerto quasi una fan­ta­sia Jana Maklakiewicza), dla Radia Suisse International (Kwintet for­te­pia­no­wy Konstantego Regamey’a – pierw­sze nagra­nie w histo­rii fono­gra­fii), dla RAI 3 (Kwintet „Pstrąg” Schuberta i Tria for­te­pia­no­we Mozarta) dla Radia Watykańskiego – Trio for­te­pia­no­we Andrzeja Panufnika i Dumki Antoniego Dworzaka.
Prowadzi aktyw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą w kra­ju (w więk­szo­ści fil­har­mo­nii i teatrów ope­ro­wych) i za gra­ni­cą (Austria, Belgia, Egipt, Francja, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Wielka Brytania, Włochy).
Brał udział w wie­lu festi­wa­lach: Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, „Forum Lutosławskiego” w Filharmonii Narodowej, Lubelskie Forum Muzyki Współczesnej im. W. Lutosławskiego, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Festiwal Mozartowski w Warszawie, Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, Muzyka w Starym KrakowieWratislavia Cantans (asy­stent Jerzego Semkowa przy wyko­na­niu II Symfonii Gustava Mahlera), Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza orga­ni­zo­wa­ny przez Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Concerti per l’Europa w Palazzo Labia w Wenecji (kon­cert trans­mi­to­wa­ny bez­po­śred­nio na cały świat przez sta­cję tele­wi­zyj­ną RAI 3), festi­wal Pro Mundo Uno – kon­cert w Castel Gandolfo przed Papieżem Janem Pawłem II.
Jest zało­ży­cie­lem zespo­łu kame­ral­ne­go Nowe Trio Warszawskie, razem z któ­rym został lau­re­atem kon­kur­sów: w Łodzi (1989 — nagro­da spe­cjal­na „za szcze­gól­nie inte­re­su­ją­cą inter­pre­ta­cję”, w Mulhouse-Ilzach (1992) oraz w Osace (1993).
Ma w swo­im dorob­ku wie­le pra­wy­ko­nań muzy­ki pol­skiej (utwo­ry Romualda Twardowskiego, Marty Ptaszyńskiej, Mariana Borkowskiego, Edwarda Sielickiego, Piotra Mossa, Marka Sewena, Jerzego Derfla, Pawła Łukaszewskiego, Mikołaja Góreckiego).
W Filharmonii Poznańskiej pro­wa­dził kon­cert Orkiestry Perkusyjnej na ponad 70 wyko­naw­ców, a na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina kon­cert Per Pianoforte na 10 for­te­pia­nów, 20 pia­ni­stów i 40 rąk.
W paź­dzier­ni­ku 2003 otrzy­mał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za „wybit­ne osią­gnię­cia w pra­cy arty­stycz­nej i dydak­tycz­no-wycho­waw­czej”.
W roku 2012 został wybra­ny dzie­ka­nem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Funkcję tę spra­wu­je ponow­nie w kaden­cji 2016–2020.

 

fot. Juliusz Multarzyński