Pracownicy

prof. dr hab.

Bożena Violetta Bielecka

dyrygentura chóralna

Profesor sztuk muzycz­nych UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Jest absol­went­ką PSM I st. i II st. w Białymstoku, kla­sy for­te­pia­nu pro­fe­sor Z. Frankiewicz oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (stu­dia z wyróż­nie­niem w kla­sie prof. Ryszarda Zimaka i prof. Józefa Boka).

Prowadzi zespo­ły: Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych „Schola Cantorum Bialostociensis” i Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”.

W latach 1999–2005 była kie­row­ni­kiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej AMFC Filii w Białymstoku (obec­nie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku). Zainicjowała oraz zor­ga­ni­zo­wa­ła trzy Konkursy Młodych Chórmistrzów w AMFC Filii w Białymstoku.

W latach 1995–1999 pra­co­wa­ła w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1995–1997 była kon­sul­tan­tem wokal­nym Chóru Operowego Teatru Narodowego w Warszawie.

Jest wykła­dow­cą kla­sy śpie­wu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku. Od roku 1998 jest pre­ze­sem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” oraz orga­ni­za­to­rem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej. Od 2000 jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym Międzynarodowego Podlaskiego Festiwalu „Łapskie Te Deum”.

Uczestniczy jako czło­nek jury na festi­wa­lach i kon­kur­sach chó­ral­nych w kra­ju i za gra­ni­cą.

W kaden­cji 2008–2012 spra­wo­wa­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.