Pracownicy

dr hab.

Aleksandra Dziurosz

taniec

Fot. Tomasz Tarnawski

Tancerka, cho­re­ograf, nauczy­ciel tań­ca współ­cze­sne­go, ruchu sce­nicz­ne­go i impro­wi­za­cji, jeden z nie­licz­nych i naj­praw­do­po­dob­niej naj­młod­szy dok­tor habi­li­to­wa­ny sztu­ki w zakre­sie tań­ca w Polsce, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pomy­sło­daw­ca i dyrek­tor Warszawskiego Teatru Tańca, dyrek­tor Warsaw Dance Days, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kie­row­nik arty­stycz­ny Chopin University Dance Company, autor­ka i orga­ni­za­tor­ka pro­gra­mu Warszawskie Centrum Tańca, współ­au­tor­ka i współ­or­ga­ni­za­tor­ka Warszawskiej Platformy Tańca 2014–2016.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (1999), Pedagogiki Baletu (2003, dyplom z wyróż­nie­niem) i abi­tu­rient­ka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca (2007) w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Jako tan­cer­ka, peda­gog tań­ca i cho­re­ograf wystę­po­wa­ła m.in. w: Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, na Krecie, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce. Choreograf spek­ta­kli tanecz­nych oraz twór­ca ruchu sce­nicz­ne­go w spek­ta­klach teatral­nych i ope­ro­wych. Tworzyła m.in. dla: Polskiego Teatru Tańca-Baletu Poznańskiego, Kieleckiego Teatru Tańca, Praskiego Baletu Kameralnego (CZ), United Movement (CH), Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii (E), Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Członek jury ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów cho­re­ogra­ficz­nych i tanecz­nych. Jest człon­kiem Rady Naukowej Instytutu Choreologii w Poznaniu, ZASP, ZAiKS, Komisji ds. Tańca przy Biurze Kultury m.st. Warszawy, Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca oraz wice­pre­ze­sem Polskiego Forum Choreologicznego. Jest współ­za­ło­ży­cie­lem i człon­kiem Stowarzyszenia STREFA OTWARTA.

Laureatka nagro­dy cho­re­ogra­ficz­nej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca, sty­pen­dyst­ka Fundacji Balet ze Szczecina, Fundacji im. Pokusów z Krakowa oraz lau­re­at­ka nagro­dy Rektora UMFC II stop­nia. Trzykrotna sty­pen­dyst­ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwu­krot­na sty­pen­dyst­ka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sty­pen­dium dla mło­dych naukow­ców). Laureatka głów­nej nagro­dy cho­re­ogra­ficz­nej THE BEST OF SOLO PERFORMANCE (X Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Solo/Duo, Budapeszt). Stypendystka Konferencji Rektorów Szwajcarskich (pro­gram SCIEX – Scientific Exchange Programme NMS.CH 2014–2015) – arti­stic rese­arch i rezy­den­cja cho­re­ogra­ficz­na w Zürcher Hochschule der Künste w Zurichu.

Więcej infor­ma­cji: www.dziurosz.pl

e‑mail: aleksandra.dziurosz@chopin.edu.pl