Pracownicy

dr hab.

Jolanta Janucik

prof. UMFC

śpiew

Absolwentka PSM II st. w Białymstoku oraz war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej. Po stu­diach zosta­ła zatrud­nio­na w macie­rzy­stej uczel­ni, gdzie począt­ko­wo spra­wo­wa­ła funk­cję asy­stent­ki w kla­sie śpie­wu prof. Haliny Słonickiej.

Debiutowała w 1992 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi, śpie­wa­jąc par­tię Neali w Parii Moniuszki. W latach 1992–1994 współ­pra­co­wa­ła z mona­chij­skim Alber Concert Theater oraz Państwową Operą i Filharmonią Bałtycką, wyko­nu­jąc pierw­szo­pla­no­we role w ope­rach G. Pucciniego, P. Czajkowskiego i G. Verdiego. W roku 1996 roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Landestheater w Coburgu, gdzie śpie­wa­ła par­tię Aidy (1996). Jolanta Janucik przez wie­le lat była tak­że solist­ką Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego oraz Chóru Żeńskiego „Harfa”.

Prowadzi kur­sy wokal­ne i kla­sy mistrzow­skie w Polsce (Nowy Sącz, Teresin, Janowiec nad Wisłą, Jarosław, Puck),  we Francji (Bailleul Neuville, Sizeranne), na Ukrainie (Czerkasy), we Włoszech (Rzym, Rovigo, Wenecja, L’Aquila, Ferrara) oraz w Korei Południowej (Daegu, Gimcheon, Seul).

Jako kon­sul­tant wokal­ny współ­pra­co­wa­ła z Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym oraz ze szko­ła­mi muzycz­ny­mi II stop­nia w Nowym Sączu, Suwałkach i Białymstoku.

W roku aka­de­mic­kim 2000/2001 i 2009/2010, 2014/2015 oraz 2015/2016 pro­wa­dzi­ła (na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra) kla­sę śpie­wu solo­we­go w Keimyung Chopin Academy of Music w Daegu (Korea Płd.).

Studentki i absol­went­ki pro­wa­dzo­nej przez nią kla­sy śpie­wu solo­we­go są lau­re­at­ka­mi wie­lu kon­kur­sów wokal­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, zaś kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne przez tę kla­sę cie­szą się uzna­niem śro­do­wi­ska muzycz­ne­go i szer­szej publicz­no­ści.

Jolanta Janucik za cało­kształt pra­cy dydak­tycz­nej zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagrodą Rektora II st. i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W wybo­rach 2016 zosta­ła wybra­na na pro­dzie­ka­na Wydziału Wokalno-Aktorskiego (kaden­cja 2016–2020).