Pracownicy

dr hab.

Krystyna Jaźwińska-Dobosz

śpiew

Krystyna Jaźwińska-Dobosz – mez­zo­so­pran. Absolwentka filo­lo­gii romań­skiej Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Wokalno-Aktorskiego łódz­kiej Akademii Muzycznej.

W latach 1977–1983 lek­tor języ­ka fran­cu­skie­go w łódz­kim oddzia­le Alliance Française. W latach 1979–1985 solist­ka Teatru Wielkiego w Łodzi, 1985–2000 — Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie. Występowała na wie­lu sce­nach euro­pej­skich (m.in. w Paryżu, Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Luksemburgu, Brukseli, Moskwie, Wilnie, we Lwowie).

Od 1998 roku zwią­za­na z war­szaw­skim Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie pro­wa­dzi kla­sę śpie­wu solo­we­go oraz zaję­cia z fone­ty­ki języ­ka fran­cu­skie­go dla woka­li­stów. W 2012 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki muzycz­nej.

Autorka pra­cy Westchnienie… — Henri Duparc i jego pie­śni (UMFC, Warszawa 2007).

Dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz jest człon­kiem Katedry Wokalistyki.