Pracownicy

doc. dr hab.

Henryk Mikołajczyk

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Solista – kotli­sta Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie. Wybitny kame­ra­li­sta.

doc. dr hab.

Henryk Mikołajczyk

perkusja

Koncertował w Europie, Azji (Chiny i Japonia) i Ameryce. Występował z arty­sta­mi taki­mi jak: Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Jerzy Semkow, Kazimierz Kord, Marc Minkowski, Charles Dutoit, Montserrat Caballé, José Cura, Barbara Hendrix, Ben Heppner, Michel Ponti, Placido Domingo, Renée Fleming, Piotr Beczała.

Dokonał wie­lu nagrań pły­to­wych, radio­wych i tele­wi­zyj­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Współpracował z orkie­stra­mi: Filharmonii Narodowej Polskiego Radia i Telewizji, Sinfonia Varsovia, Warszawską Orkiestrą Symfoniczną. Koncertował z zespo­ła­mi: Ars Nova, Camerata Vistula, Warszawska Orkiestra Kameralna. Członek Warszawskiej Grupy Perkusyjnej i zespo­łu kame­ra­li­stów Filharmonii Narodowej „Warsaw Brass”. Założyciel zespo­łu Grupa Perkusyjna TW-ON.

Od roku 1984 pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną. Wychował wie­lu lau­re­atów kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. W latach 1984–2012 był nauczy­cie­lem per­ku­sji w ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Obecnie pro­wa­dzi kla­sę per­ku­sji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku oraz Wydziale Instrumentalnym w Warszawie. Prowadzi kur­sy, warsz­ta­ty i semi­na­ria. Jest juro­rem kon­kur­sów per­ku­syj­nych.