Pracownicy

doc. dr hab.

Maciej Piotrowski

Funkcja: Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział: Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej

Specjalność: Gra na fortepianie

Pianista, dr habilitowany sztuki, profesor UMFC, na Uniwersytecie pracuje od 1985 roku.

doc. dr hab.

Maciej Piotrowski

fortepian

Działalność kon­cer­to­wą roz­po­czął jesz­cze pod­czas stu­diów (pod kie­run­kiem prof. M. Trombini-Kazuro i prof. B. Hesse-Bukowskiej) w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (dyplom z wyróż­nie­niem w 1982 roku).

Występował w wie­lu mia­stach Polski, a tak­że w Bułgarii, na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, na Litwie, w Niemczech, w Austrii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Finlandii, w Szwecji, w Rosji, w Japonii, w Meksyku, w USA, Kanadzie i Australii.

Brał udział w wie­lu festi­wa­lach muzycz­nych, m.in. w Dusznikach Zdrój, Słupsku, Antoninie, Busku-Zdroju, Gaming (Austria), Toledo (Hiszpania). Wielokrotnie wystę­po­wał z Barbarą Hesse-Bukowską, pre­zen­tu­jąc kom­po­zy­cje na 2 for­te­pia­ny solo i z orkie­strą; towa­rzy­szył w kon­cer­tach ame­ry­kań­skiej mez­zo­so­pra­ni­st­ce Kimball Wheeler; wystę­po­wał też z Kwartetem Varsovia i NIH Chamber Players, a tak­że z fle­ci­sta­mi: Juliusem Bakerem, Thomasem Prevostem i Grzegorzem Cimoszko oraz obo­istą Stanisławem Malikowskim.

Od kil­ku lat wystę­pu­je w duecie ze zna­ko­mi­tym wio­lon­cze­li­stą Wojciechem Walaskiem (m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii, Francji).

Dla Polskiego Radia i Telewizji, a tak­że roz­gło­śni radio­wych w Bułgarii i Meksyku, nagrał utwo­ry Bacha, Mozarta, Chopina, Szymanowskiego, Rachmaninowa, Prokofiewa i Ravela.

Od 1985 roku jest wykła­dow­cą w macie­rzy­stej uczel­ni (for­te­pian oraz kame­ra­li­sty­ka for­te­pia­no­wa), a tak­że pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie w Japonii, Brazylii, Australii i USA.

Był juro­rem kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Tajlandii, Francji i Kanadzie.

W roku 2012 został wybra­ny na pro­dzie­ka­na Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kaden­cji 2012–2016.

W Uniwersytecie Myzycznym Fryderyka Chopina jest przewodniczącum Wydziałowej Komisji Wyborczej, recenzentem przewodów habilitacujnych, doktorskich oraz prac dyplomowych i licencjackich.