Pracownicy

prof. dr hab.

Alina Ratkowska

klawesyn

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jest zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go. W 2002 roku uzy­ska­ła dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei, w kla­sie Andrei Marcona. Studia obej­mo­wa­ły tak­że pra­cę pod kie­run­kiem Jespera B. Christensena i Jörga-Andreasa Böttichera, auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie reali­za­cji bas­so con­ti­nuo. W 1999 ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie prof. Leszka Kędrackiego. Jest absol­went­ką stu­diów pody­plo­mo­wych Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

W 2009 roku, na pod­sta­wie  przed­sta­wio­nej roz­prawy dok­tor­skiej, sta­no­wią­cej dzie­ło arty­styczne pt. Charakterystyka twór­czo­ści Johanna Gottlieba Goldberga na tle kom­po­zy­cji jemu współ­cze­snych, uzy­skała sto­pień dok­tora sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej — instru­men­ta­li­styka. W maju 2014 r. Rada Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy­zna­ła jej sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

W 2009 i 2013 roku zosta­ła wyróż­nio­na przez czy­tel­ni­ków „Gazety Wyborczej” nagro­dą Sztorm Roku. W 2008 otrzy­ma­ła nagro­dę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wie­lu zagra­nicz­nych fun­da­cji. W 2003 roku uzy­ska­ła III nagro­dę Międzynarodowego Konkursu Muzyki Dawnej Van Vlaanderen w Brugii (Belgia), wraz z kie­ro­wa­nym przez sie­bie zespo­łem Esperanto. Jest fina­list­ką kon­kur­sów kla­we­sy­no­wych w Warszawie (1998) i Budapeszcie (2000). Jako pia­nist­ka była lau­re­at­ką I nagro­dy Konkursu Muzyki Kameralnej w Gdańsku w roku 1993 i pierw­sze­go wyróż­nie­nia w Konkursie Muzyki Kameralnej we Wrocławiu w 1994 roku. Laureatka I nagro­dy Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Odbyła wie­le kur­sów mistrzow­skich, pro­wa­dzo­nych m.in. przez Christiane Jaccottet, Petera Holmana, Ketila Haugsanda, Marka Krolla, Andreasa Staiera, Geoffrey’a Lancastera, Nicholasa Parle’a. Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, spe­cja­li­zu­ją­cym się w wyko­naw­stwie muzy­ki zacho­wa­nej w zbio­rach Biblioteki Gdańskiej PAN. Z zespo­łem tym doku­men­tu­je muzy­ka­lia w serii „Muzyczne dzie­dzic­two Miasta Gdańska” (DUX, Sarton).

Jako dyry­gent zespo­łu wokal­no-instru­men­tal­ne­go Musica Maxima pro­wa­dzi­ła pra­wy­ko­na­nia kom­po­zy­cji ze zbio­rów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.  Dużą część dzia­łal­no­ści poświę­ca rów­nież wyko­naw­stwu współ­cze­snej muzy­ki pisa­nej na kla­we­syn, doko­nu­jąc wie­lu pra­wy­ko­nań. W 2010 roku uka­za­ła się jej debiu­tanc­ka solo­wa pły­ta z Wariacjami Goldbergowskimi J.S. Bacha (Sarton), któ­ra w 2011 roku otrzy­ma­ła dwie nomi­na­cje do nagro­dy fono­gra­ficz­nej „Fryderyk”. W 2012 roku wyda­ne zosta­ło pre­mie­ro­we nagra­nie trzech kon­cer­tów kla­we­sy­no­wych Johanna Jeremiasa du Graina, zmar­łe­go w 1756 roku gdań­skie­go kom­po­zy­to­ra i orga­ni­sty, w uzu­peł­nie­niu któ­re­go powsta­ła pra­ca Koncerty kla­we­sy­no­we Johanna Jeremiasa du Graina (?-1756) Kontekst histo­rycz­ny, budo­wa i wybra­ne zagad­nie­nia wyko­naw­cze, opu­bli­ko­wa­na w 2013 roku przez wydaw­nic­two Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Alina Ratkowska jest pomy­sło­daw­cą i dyrek­to­rem Festiwalu Goldbergowskiego, zaini­cjo­wa­ne­go w Gdańsku w roku 2006. Pod jej kie­run­kiem odby­wa się cyklicz­nie sesja nauko­wa Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC.

Prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska jest człon­kiem Katedry Organów i Klawesynu UMFC.