22 X 2020 r.

Nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2021

Nowy wzór planu zadaniowo-finan­so­wego na zadania naukowe, naukowo-artystyczne, badawcze i wydawnicze planowane do realizacji i finansowania w roku 2021

Szanowni Państwo,

w zakładce Nauka -> Dział Nauki i Awansów Akademickich -> Formularze do pobrania, dostępny jest nowy wzór planu zadaniowo-finan­so­wego na  zadania naukowe, naukowo-artystyczne, badawcze i wydawnicze planowane do realizacji i finansowania w roku 2021.

PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY składa się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. „Opis zadań 2021” – formularz dla Pracownika
  2. ”Plan zadaniowo-finansowy Katedry 2021 – formularz do uzupełnienia przez Kierownika Katedry

UWAGA:

- w pierwszej kolejności pracownicy badawczo-dydaktyczni (asystenci, adiunkci, profesorowie) Katedr składają w wersji elektronicznej do kierowników swoich jednostek dokument: 1. „Opis zadań 2021” - formularz dla Pracownika,

- następnie Kierownicy Katedr przygotowują dokument: 2. ”Plan zadaniowo-finansowy Katedry UMFC 2021” na podstawie opisów zadań zebranych od pracowników badawczo-dydaktycznych Katedr.

- wypełniony, wydru­ko­wany i pod­pi­sany plan, zawierający WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY składa w Biurze Rektora i Senatu oraz przesyła w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailowy: nauka@chopin.edu.pl w nieprze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 30.11.2020 r.

Kierownicy zadań wydawniczych zarówno kontynuowanych i nowych proszeni są o zgłoszenie się do Działu Wydawnictw UMFC w celu ustalenia preliminarza kosztów. 

Inne pytania dotyczące kwestii formalnych prosimy kierować do Działu Nauki i Awansów Akademickich UMFC.

Posiedzenia Rady Naukowej odbędą się w styczniu i w lutym 2021 r.