26 IV 2021 r.

Profesor Jadwiga Rappé laureatką nagrody muzycznej ZŁOTY FRYDERYK 2021

Wybitna śpiewaczka (alt), pedagog. Artystka, której kariera obejmuje tysiące recitali, koncertów symfonicznych i przedstawień operowych w najsłynniejszych salach koncertowych na świecie.

Z dumą i radością dzielimy się z Państwem informacją o przyznaniu nagrody muzycznej ZŁOTY FRYDERYK 2021 profesor Jadwidze Rappé. 
Serdecznie gratulujemy!!!

Jadwiga Rappé — alt. Jedna z naj­wy­bit­niej­szych śpie­wa­czek pol­skich. Absolwentka Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczennica prof. Zofii Brégy oraz absol­went­ka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w kla­sie prof. Jerzego Artysza. Laureatka I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku i zdo­byw­czy­ni Złotego Medalu na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Za nagra­ne wraz z Mają Nosowską 3 Fragmenty Poematów J. Kasprowicza Karola Szymanowskiego artyst­ka zosta­ła wyróż­nio­na w roku 1982 nagro­dą Polskiego Radia, przy­zna­ną z ini­cja­ty­wy Jana Webera.

Jadwiga Rappé jest przede wszyst­kim śpie­wacz­ką ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wą, wyko­nu­ją­cą utwo­ry róż­nych epok muzycz­nych, od baro­ku do współ­cze­sno­ści.

Występowała z kon­cer­ta­mi w naj­słyn­niej­szych salach kon­cer­to­wych Europy, Ameryki Płn. i Azji, współ­pra­cu­jąc z dyry­gen­ta­mi tej mia­ry, co: R. Chailly, Sir C. Davies, N. Harnoncourt, K. Nagano, A. Jordan, M. Janowski, K. Penderecki i A. Wit. Brała udział w pra­wy­ko­na­niach dzieł współ­cze­snych np. Siedem Bram Jerozolimy K. Pendereckiego w Jerozolimie w 1997 r. pod dyr. L. Maazela, czy Missa pro pace W. Kilara w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyr. K. Korda w roku 2001, a tak­że w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów, powsta­łych z myślą o jej ory­gi­nal­nym alto­wym gło­sie (utwo­ry J. Łuciuka, P. Mossa i K. Baculewskiego).W mar­cu 2008 w Pradze wzię­ła udział w pra­wy­ko­na­niu świa­to­wym utwo­ru Ladislava Kubika, Gong. Sinfonietta na mez­zo­so­pran solo, chór mie­sza­ny i orkie­strę, a 1 lip­ca 2011 roku wzię­ła udział w Filharmonii Narodowej w Warszawie w pra­wy­ko­na­niu III Symfonii Pawła Mykietyna, pisa­nej spe­cjal­nie na jej głos.

W reper­tu­arze Jadwigi Rappé są rów­nież par­tie alto­we w ope­rach Glucka, Haendla, Ponchiellego, Verdiego i R. Straussa.

Jej wiel­kim suk­ce­sem sta­ła się par­tia bogi­ni Erdy w tetra­lo­gii Pierścień Nibelunga R. Wagnera. Artystka kre­owa­ła ją pod­czas 9 pro­duk­cji pre­mie­ro­wych w wio­dą­cych teatrach ope­ro­wych na całym świe­cie. Dokonała też nagra­nia tej par­tii dla EMI pod dyr. B. Haitinka. Z wiel­kim powo­dze­niem wyko­ny­wa­ła też par­tie Gaei Daphne R. Straussa oraz Klitamnestry Elektra R. Straussa, pre­zen­to­wa­ne przez artyst­kę na sce­nach Deutsche Oper w Berlinie i Opera du Rhin w Strasburgu , a tak­że pod­czas wie­lu wyko­nań kon­cer­to­wych na całym świe­cie.

Współpracowała z wie­lo­ma słyn­ny­mi reży­se­ra­mi ope­ro­wy­mi m.in.: Goetzem Friedrichem, Herbertem Wernicke, Yannisem Kokkosem, Krzysztofem Warlikowskim. Dyskografia artyst­ki obej­mu­je 48 płyt kom­pak­to­wych, głów­nie dla firm: BMG Music, Teldec, Erato, Denon, Orfeo, Philips, Decca, Chandoz, CD-Accords , Naxos i DUX. Wiele płyt, nagra­nych z jej udzia­łem uzy­ska­ło wyróż­nie­nia mię­dzy­na­ro­do­we, 7 z płyt nagra­nych w Polsce uzy­ska­ło nagro­dy „Fryderyka”, a dal­szych 9 było mia­no­wa­nych do tej nagro­dy.

Requiem Polskie K. Pendereckiego, nagra­ne z udzia­łem artyst­ki dla fir­my Naxos zosta­ło nomi­no­wa­ne do nagro­dy „Grammy 2005”. Płyta S. Moniuszko. Pieśni nagra­na wspól­nie z Mają Nosowską uzy­ska­ła w 2011 r. we Francji nagro­dę „Orphee d’Or” , przy­zna­wa­ną przez Academie du Disque Lyrique za naj­lep­sze nagra­nie pie­śni i otrzy­ma­ła wspa­nia­łe recen­zje na całym świe­cie. W roku 2012 podob­ne wyróż­nie­nie uzy­ska­ło nagra­nie live Das Lied von der Erde G. Mahlera,  WOSPRiTV pod dyr. M. Zilma, z udzia­łem P. Kusiewicza — tenor.

Jadwiga Rappé jest czę­sto zapra­sza­na do udzia­łu w jury kon­kur­sów wokal­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie.

Jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od mar­ca 2006 do mar­ca 2009 była pre­ze­sem zarzą­du Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

 

fot. Andrzej Świetlik