12 V 2021 r.

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza na Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

VI edy­cja - rok akademicki 2021/2022

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza na Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki, edy­cja VI (r. akad. 2021/2022). Zajęcia pro­wa­dzo­ne są przez wykła­dow­ców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prak­ty­ków repre­zen­tu­ją­cych insty­tu­cje kul­tu­ry i fir­my sek­to­ra kre­atyw­ne­go.

Więcej informacji pod linkiem MENEDŻER MUZYKI