XII National Accordion Competition

The aim of the XII National Accordion Competition for students and professional musicians named Prof. Włodzimierz Lech Puchnowski is to promote talented young accordionists, popularize accordion literature (especially the works of Polish composers for accordion), integrate the Polish accordion community and celebrate the 60th anniversary of the establishment of the accordion class at the Chopin University of Music.

The Competition has an open formula and is aimed at solo accordionists, of Polish nationality, up to the age of 30 (born no earlier than November 18, 1994). The Competition is also open to accordionists of other nationalities who meet the stated age criterion and who, at the time of the Competition, are students of Polish music universities or students of Polish music schools.
Detailed information can be found in the Competition Regulations.

 • APPLICATIONS

  In order to participate in the Competition, the participant must send, no later than October 31, 2024, to oka@chopin.edu.pl:
  - a completed and signed application form by the participant, available for download on the Competition website,
  - a current photograph of the participant (in JPG format, minimum resolution: 640×480 pixels),
  - scores of all performed works in electronic version,
  - confirmation of payment of the entry fee in the amount of PLN 200 to the bank account of the UMFC (account number: 44 2490 0005 0000 4600 6073 2983 Alior Bank SA)

  Sending a completed and signed entry form means that the participant agrees to participate in the Competition and accepts all provisions of these regulations. In the event of cancellation of participation in the Competition, the entry fee is non-refundable.

  APPLICATION FORM

 • Regulations

  Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego dla studentów i muzyków zawodowych im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego

  § 1

  Celem XII Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego dla studentów i muzyków zawodowych im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego (dalej: „Konkurs”) jest promocja utalentowanych, młodych akordeonistów, popularyzacja literatury akordeonowej (w szczególności twórczości polskich kompozytorów na akordeon), integracja polskiego środowiska akordeonowego oraz uświetnienie jubileuszu sześćdziesięciolecia powstania klasy akordeonu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

  § 2

  Organizatorami Konkursu są: Katedra Akordeonu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich.

  § 3

  Konkurs odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej: „UMFC”). Adres biura Konkursu: oka@chopin.edu.pl

  § 4

  Konkurs odbędzie się w dniach 19-23 listopada 2024 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz koncert laureatów odbędą się 23 listopada 2024 roku.

  § 5

  Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów solistów, narodowości polskiej, do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż 18 listopada 1994 roku). W Konkursie mogą brać również udział akordeoniści innych narodowości, spełniający podane kryterium wiekowe, którzy w momencie odbywania się Konkursu są studentami polskich uczelni muzycznych lub uczniami polskich szkół muzycznych.

  § 6

  Przesłuchania konkursowe odbywają się w formule trzyetapowej. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 uczestników, a do III etapu nie więcej niż 6 uczestników.

  § 7

  Uczestnicy Konkursu będą występować w kolejności alfabetycznej, rozpoczynając od wylosowanej litery. Losowanie odbędzie się podczas otwartego posiedzenia Katedry Akordeonu UMFC, transmitowanego na profilu społecznościowym Katedry Akordeonu UMFC w dniu 5 listopada 2024 r.
  Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu. Losowanie litery rozpoczynającej II oraz III etap odbędzie się po ogłoszeniu wyników poprzedzających etapów.

  § 8

  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie najpóźniej do dnia 31 października 2024 roku na adres oka@chopin.edu.pl:
  •    wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego, dostępnego do pobrania na stronie internetowej Konkursu,
  •    aktualnej fotografii uczestnika (w formacie JPG, rozdzielczość minimalna: 640×480 pikseli),
  •    partytur wszystkich wykonywanych utworów w wersji elektronicznej,
  •    potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 PLN na rachunek bankowy UMFC (numer konta: 44 2490 0005 0000 4600 6073 2983 Alior Bank SA)

  § 9

  Nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę uczestnika na udział w Konkursie i akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

  § 10

  W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

  § 11

  Wymagania repertuarowe:

  ETAP I
  1.    * Mikołaj Majkusiak – 3 miniatury na akordeon (wyd. Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki
  w Gdańsku, 2020),
  2.    * Johann Sebastian Bach – preludium i fuga z cyklu Das Wohltemperierte Klavier,
  3.    program dowolny.

  Czas trwania prezentacji konkursowej w I etapie musi zmieścić się w przedziale od 20 do 25 minut.

  ETAP II
  1.    * Domenico Scarlatti – dowolnie wybrana sonata,
  2.    utwór cykliczny skomponowany oryginalnie na akordeon,
  3.    program dowolny.

  Czas trwania prezentacji konkursowej w II etapie musi zmieścić się w przedziale od 25 do 35 minut.

  ETAP III
  1.    Tomasz Jakub Opałka – Black streams na akordeon i orkiestrę smyczkową. POBIERZ TUTAJ

  Dopuszcza się umieszczenie w programie kompozycji na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych.

  Wybrany przez uczestnika repertuar może być wykonany z nut z wyjątkiem pozycji oznaczonych gwiazdką *.

  § 12

  Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe, rzeczowe oraz kontrakty koncertowe. Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepszą interpretację 3 miniatur na akordeon Mikołaja Majkusiaka. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury Konkursu.

  § 13

  Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Laureaci Konkursu otrzymają „Dyplom Laureata”, a pozostali uczestnicy „Dyplom Uczestnictwa”. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

  § 14

  Skład Jury Konkursu zostanie podany w terminie późniejszym. Jury działa w oparciu o Regulamin Pracy Jury. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  § 15

  Uczestnicy Konkursu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

  § 16

  Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz nieodpłatnej emisji audiowizualnej w Internecie oraz na antenach radia i telewizji, a także do wykorzystania dokumentacji fotograficznej Konkursu w celach promocyjnych.

  § 17

  Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu:
  1.    swoje autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich utworów oraz artystycznych wykonań wytworzonych podczas Konkursu lub w związku z udziałem w nim,
  2.    prawo do wykorzystania własnego wizerunku uczestnika (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i/lub koncercie laureatów.

  § 18

  Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów Konkursu
  w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
  1.    utrwalenie,
  2.    zwielokrotnienie w każdej technice,
  3.    wprowadzenie do obrotu handlowego,
  4.    wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetowej lub innej,
  5.    publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
  6.    wystawianie,
  7.    wyświetlanie,
  8.    najem,
  9.    dzierżawa,
  10.    nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne,
  11.    równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
  Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach będzie dokonywana przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne za zgodą Organizatorów Konkursu.

  § 19

  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.

  § 20

  Z przyczyn niezależnych od Organizatorów Konkurs może zostać odwołany. O ewentualnych zmianach dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

  § 21

  Organizatorzy zapewniają uczestnikom nieodpłatnie sale do ćwiczenia na terenie UMFC. Korzystanie z sal odbywać się będzie według harmonogramu podanego przed rozpoczęciem Konkursu.
   

 • Private Policy

  Informacja na temat przetwarzania danych w związku z udziałem w XII Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym dla studentów i muzyków zawodowych im. prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego (dalej: „Konkurs”)
   
  1.     Administratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy Konkursu: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej: „UMFC”) oraz Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich ul. Kurhan 18/2, 02-203 Warszawa (dalej: „SAP”)
  2.     Kontakt z Administratorami realizowany jest w następujący sposób:
  a)     UMFC – listownie: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa lub za pośrednictwem adresu
  e-mail: oka@chopin.edu.pl,
  b)     SAP – listownie: ul. Kurhan 18/2, 02-203 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail oka@chopin.edu.pl.
  3.     Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC możliwy jest za pośrednictwem adresu
  e-mail iod@chopin.edu.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez SAP należy kontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem.
  4.     Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz przekazanie zdjęć uczestników jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w jego Regulaminie. Przesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
  5.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Państwu udziału w Konkursie
  oraz jego organizacji na poszczególnych etapach w sposób zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu
  (art. 6 ust.1 lit. a RODO w zw. z art. 6 ust.1 lit e RODO). Dane będą przetwarzane również w celach związanych z rozliczeniami finansowo-księgowymi oraz archiwizacją dokumentacji konkursowej
  (art. 6 ust.1 lit. C RODO).
  6.     Pani/Pana dane przetwarzane będą przez upoważnionych Pracowników UMFC oraz SAP, a także członków Jury Konkursu.
  7.     Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia Konkursu, następnie przez czas przewidziany do rozliczeń finansowo księgowych oraz dla archiwizacji dokumentacji. Dane uczestników Konkursu mogą też zostać rozpowszechnione za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych UMFC oraz SAP. 
  8.     Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania
  na podstawie zgody dane będą przetwarzane do jej wycofania, z zastrzeżeniem, zgodności przetwarzania przed wycofaniem zgody. Realizacja tych praw możliwa jest za pośrednictwem adresów w pkt. 2.
  9.     Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-178 Warszawa.
  10.   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.