Studenci UMFC zdobywają publiczność moskiewską

Studenci UMFC zdobywają publiczność moskiewską

15 maja 2018 r.

W dniach 15–22 maja 2018 roku, w Moskwie, odby­wał się festi­wal „Młodzieżowa Akademia Sztuki” orga­ni­zo­wa­ny przez dyrek­tor arty­stycz­ną, zna­ną rosyj­ską pia­nist­kę Ligię Triakinę, a koor­dy­no­wa­ny ze stro­ny pol­skiej przez panią Eugenię Dąbkowską z Instytutu Adama Mickiewicza. Wydarzenie słu­ży zbli­ża­niu śro­do­wisk uta­len­to­wa­nej muzycz­nie mło­dzie­ży z Rosji i Polski. Promuje pol­ską muzy­kę w Rosji.

UMFC repre­zen­to­wa­ny był tam przez trio: Zuzanna Budzyńska (skrzyp­ce), Jadwiga Roguska (wio­lon­cze­la), Szymon Ogryzek (for­te­pian), a tak­że przez Wiktora Kowalskiego (bary­ton). Muzycy wystą­pi­li w salach kon­cer­to­wych nastę­pu­ją­cych insty­tu­cji moskiew­skich: Muzeum im. A. Skriabina, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Muzeum Puszkina, Państwowego Muzeum A.S. Puszkina i Ambasady RP. Wykonali utwo­ry Antona Arensky’ego, W.A. Mozarta, S. Moniuszki oraz A. Borodina.

O Festiwalu i bar­dzo uda­nym wystę­pie w nim Polaków napi­sał naj­więk­szy rosyj­ski dzien­nik Rossijskaja Gazieta.