Promocja polskiej muzyki filmowej w Korei Płd.

Promocja polskiej muzyki filmowej w Korei Płd.

13 maja 2017 r.

W dniach 13–21 maja 2017 r. stu­den­ci oraz dele­ga­cja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na cze­le z pro­rek­to­rem ds. zagra­nicz­nych prof. UMFC dr. hab. Pawłem Gusnarem uczest­ni­czy­li w Projekcie Promocja kul­tu­ry pol­skiej za gra­ni­cą 2017 — Promesa. Projekt był dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie obej­mo­wa­ło zor­ga­ni­zo­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie kon­cer­tów muzy­ki fil­mo­wej Krzesimira Dębskiego przez mło­dych muzy­ków zwią­za­nych z dwo­ma ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi: Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Uniwersytetem Keimyung w Daegu w Korei Południowej.

Głównym zało­że­niem pro­jek­tu była inte­gra­cja i wza­jem­ne pozna­wa­nie się dwóch odręb­nych kul­tur – środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej i dale­ko­wschod­niej, połą­czo­na z popu­la­ry­za­cją pol­skiej muzy­ki fil­mo­wej. Zadanie bazo­wa­ło na wcze­śniej­szej, bli­sko 20-let­niej współ­pra­cy Uniwersytetu z uczel­nią part­ner­ską. Orkiestrę, zło­żo­ną z instru­men­ta­li­stów z Keimyung University oraz UMFC, popro­wa­dził wybit­ny pol­ski kom­po­zy­tor i dyry­gent – Krzesimir Dębski. Dzięki zada­niu stu­den­ci pol­scy, repre­zen­tu­ją­cy instru­men­ty takie jak: skrzyp­ce, altów­ka, wio­lon­cze­la, kon­tra­bas, flet, obój, klar­net, fagot, trąb­ka, róg, per­ku­sja oraz śpiew zdo­by­li doświad­cze­nie peł­nie­nia funk­cji lide­rów w obco­ję­zycz­nej orkie­strze. Na pro­gram kon­cer­tu zło­ży­ły się utwo­ry pocho­dzą­ce ze ście­żek dźwię­ko­wych do fil­mów: „Ogniem i mie­czem”, „Stara Baśń”, „Bitwa Warszawska”, „W pusty­ni i w pusz­czy”.

Polską dele­ga­cję oraz stu­den­tów z UMFC już w hote­lu przy­wi­tał sam pre­zy­dent Keimyung University Pan Synn Ilhi. Następnego dnia odby­ło się ofi­cjal­ne powi­ta­nie gości z Polski przez wła­dze uczel­ni KU, pre­zy­den­ta Synn Ilhi, dzie­ka­na Wydziału Muzycznego Pana Ha Seok Be, dzie­ka­na Wydziału Międzynarodowego Panią Seon-Jung Kim, pro­fe­so­ra Seung-Sun Lee oraz innych repre­zen­tan­tów Uniwersytetu w Daegu.

Delegacja oraz stu­den­ci z UMFC oprócz codzien­nych prób mie­li czas na zapla­no­wa­ne przez naszych przy­ja­ciół z Korei licz­ne atrak­cje. Pierwszą z nich było zwie­dza­nie Wydziału Muzycznego Keimyung University oraz malow­ni­czo poło­żo­ne­go kam­pu­su uni­wer­sy­tec­kie­go. Kolejną atrak­cją był obiad, na zapro­sze­nie Instytutu pol­sko-kore­ań­skie­go, pod­czas któ­re­go zaser­wo­wa­no tra­dy­cyj­ną kuch­nię kore­ań­ską. Studenci zwie­dzi­li rów­nież szpi­tal w Dongsan, z bar­dzo boga­tą histo­rią, któ­ra urze­kła wszyst­kich zwie­dza­ją­cych, bowiem utwo­rze­nie Uniwersytetu Keimyung roz­po­czę­ło się wła­śnie od budo­wy tego szpi­ta­la. Studenci z zachwy­tem wspo­mi­na­ją rów­nież wyciecz­kę do Tonghwa Sa „Klasztoru Rozkwitającego Drzewa”, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych bud­dyj­skich klasz­to­rów kore­ań­skich, zało­żo­ne­go w 493 r., poło­żo­ne­go w prze­pięk­nej sce­ne­rii góry Palgong. Goście z Polski mie­li rów­nież oka­zję zwie­dzić naj­więk­sze mia­sto por­to­we Korei Południowej – Pusan. Niektórzy sko­rzy­sta­li z pięk­nej pogo­dy i zaży­li mor­skiej kąpie­li.

Oprócz wie­lu wycie­czek dele­ga­cja z UMFC uczest­ni­czy­ła rów­nież w Święcie Uczelni Keimyung University, pod­czas któ­re­go pro­rek­tor ds. zagra­nicz­nych prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar wygło­sił oko­licz­no­ścio­we prze­mó­wie­nie. Obydwa kon­cer­ty zakoń­czy­ły się olbrzy­mim suk­ce­sem i dostar­czy­ły gościom wie­lu wzru­szeń. Publiczność dwu­krot­nie, nie­mal cał­ko­wi­cie wypeł­ni­ła salę kon­cer­to­wą, liczą­cą 2000 miejsc. Maestro Krzesimir Dębski mistrzow­sko popro­wa­dził orkie­strę i skradł ser­ca publicz­no­ści. Koncerty uświet­nił solo­wy występ prof. UMFC dr. hab. Pawła Gusnara oraz prze­pięk­ny głos Ae Ran Kim. Koncert zaszczy­ci­li swo­ją obec­no­ścią m.in. dele­ga­ci z Ambasady Polski w Korei na cze­le z kon­su­lem Panem Maksymilianem Zychem, rek­tor Uniwersytetu w Iranie oraz inni pro­mi­nent­ni goście.

Pobyt w Korei na dłu­go zosta­nie w pamię­ci jego uczest­ni­ków. Przede wszyst­kim ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą gościn­ność gospo­da­rzy, któ­rzy oto­czy­li repre­zen­ta­cję naszej Almea Matris tro­skli­wą opie­ką i ser­decz­no­ścią. Podczas tych kil­ku dni spę­dzo­nych wspól­nie na pró­bach a szcze­gól­nie pod­czas poże­gnal­nej kola­cji zawią­za­ła się wyjąt­ko­wa nić sym­pa­tii mię­dzy stu­den­ta­mi z Polski a stu­den­ta­mi z Korei. Niektóre przy­jaź­nie zapo­cząt­ko­wa­ne w Daegu trwa­ją do dziś…