Wspólne zajęcia studentów specjalności choreografia i teoria tańca UMFC i artystów ALDancers

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Taniec w kulturze globalnej cz. I

26 maja 2014 r.

Dnia 26 maja 2014 roku odby­ła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Taniec w kul­tu­rze glo­bal­nej cz. I. Konferencja poświę­co­na była kore­la­cjom tań­ca i muzy­ki.

Przedmiotem kon­fe­ren­cji było stu­dium pra­cy cho­re­ogra­fa, zło­żo­ność pro­ce­su kom­po­zy­cyj­ne­go wyni­ka­ją­ce­go ze współ­pra­cy cho­re­ogra­fa z kom­po­zy­to­rem. Wśród pre­le­gen­tów byli prof. nadzw. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka, prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr Aldona Nawrocka, mgr Agnieszka Łaska, mgr Jacek Przybyłowicz, mgr Andrzej Adamczak, mgr Robert Bondara.

O godzi­nie 19:00 w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się wie­czór bale­to­wy sta­no­wią­cy część arty­stycz­ną kon­fe­ren­cji. Swoje cho­re­ogra­fie zapre­zen­to­wa­li absol­wen­ci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Publiczność owa­cyj­nie przy­ję­ła występ arty­stów. W pierw­szej czę­ści spek­ta­klu zoba­czy­li­śmy: Współczynnik prze­ni­ka­nia z muzy­ką Michała Jacaszka w cho­re­ogra­fii Roberta Bondary (Polski Balet Narodowy, UMFC), zatań­czy­li: Aleksandra Liashenko (pierw­sza solist­ka Polskiego Baletu Narodowego), Paweł Koncewoj (soli­sta Polskiego Baletu Narodowego), Bartosz Zyśk (stu­dent III roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa, kory­fej Polskiego Baletu Narodowego) oraz Need me z muzy­ką The Knife, Yazoo, Amon Tobian, Ellen Alien w cho­re­ogra­fii Andrzeja Adamczaka (Polski Teatr Tańca), wystą­pi­li: Katarzyna Rzetelska (solist­ka Polskiego Teatru Tańca) i Andrzej Adamczak (pierw­szy soli­sta Polskiego Teatru Tańca). W dru­giej czę­ści wie­czo­ru bale­to­we­go teatr tań­ca ALDancers ze Stanów Zjednoczonych zapre­zen­to­wał Święto wio­sny Igora Strawińskiego w cho­re­ogra­fii Agnieszki Łaskiej, wystą­pi­li: Lauren Michelle Richmond, Sissy Dawson, Heidi Nelson, Kelsey Adams, Allie Fahsholz, Sharon Lane, Amelia Unsicker, Niqi Cavanaugh, Nicholas Petrich, Kentrel Wesson.

W tym samym dniu stu­den­ci spe­cjal­no­ści cho­re­ogra­fia i teo­ria tań­ca odby­li rów­nież wspól­ne zaję­cia z arty­sta­mi ALDancers. Zapoznali się mię­dzy inny­mi z frag­men­ta­mi kom­po­zy­cji cho­re­ogra­ficz­nej Święta wio­sny. Ciekawym doświad­cze­nie dla tan­ce­rzy było wyko­rzy­sta­nie patio UMFC do zre­ali­zo­wa­nia wspól­nej impro­wi­za­cji. Zajęcia reje­stro­wa­ne były przez TVP SA, rela­cję z zajęć moż­na było obej­rzeć w pro­gra­mie Polonia 24 (emi­sja 28 maja 2014 roku).