Delegacja UMFC złożyła wieniec przy urnie z sercem Fryderyka Chopina

Delegacja pedagogów i studentów UMFC złożyła wieniec przy urnie z sercem Fryderyka Chopina

22 lutego 2014 r.

Dnia 22 lute­go 2014 r., w 204. rocz­ni­cę uro­dzin Patrona nasze­go Uniwersytetu, dele­ga­cja Uczelni na cze­le z JM Rektorem, prof. Ryszardem Zimakiem zło­ży­ła wie­niec przy urnie z ser­cem Fryderyka Chopina w koście­le pw. św. Krzyża w Warszawie.

Jak co roku dele­ga­cja UMFC, w skład któ­rej wcho­dzi­li peda­go­dzy, przed­sta­wi­cie­le władz dwóch wydzia­łów oraz stu­den­ci, wraz z dele­ga­cja­mi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, szkół muzycz­nych Warszawy, któ­rym Fryderyk Chopin patro­nu­je zło­ży­ła wie­niec pod fila­rem kościo­ła pw. św. Krzyża w Warszawie, gdzie wmu­ro­wa­no urnę z ser­cem naj­więk­sze­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra i uzna­ne­go za życia pia­ni­stę-wir­tu­oza i nauczy­cie­la. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, głów­ny orga­ni­za­tor tych uro­czy­sto­ści zamó­wi­ło tak­że z tej oka­zji uro­czy­stą mszę św., któ­ra odby­ła się bez­po­śred­nio po zło­że­niu wień­ców.