132. Konwencja AES

Nagrody w międzynarodowym konkursie nagrań na 132. Konwencji AES dla studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

30 listopada -0001 r.

W dniach 26–29 kwiet­nia 2012 roku odby­ła się 132. Konwencja Audio Engineering Society, mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku. Tegoroczna kon­wen­cja odby­ła się w Budapeszcie, uczest­ni­czy­li w niej stu­den­ci w całe­go świa­ta w tym pol­scy stu­den­ci zrze­sze­ni w czte­rech sek­cjach stu­denc­kich AES w Polsce.

Jak co roku, waż­nym punk­tem kon­fe­ren­cji był pre­sti­żo­wy kon­kurs nagrań stu­denc­kich orga­ni­zo­wa­ny przez Student Delegate Assembly. Jest to jedy­ny w swo­im rodza­ju, nie­po­wta­rzal­ny w Europie kon­kurs, w któ­rym bio­rą udział stu­den­ci z całe­go świa­ta. Co roku do kon­kur­su zgła­sza­ne jest oko­ło 50 nagrań, oce­nia­nych przez pro­fe­sjo­nal­nych juro­rów zna­czą­cych w świa­to­wym ryn­ku pro­duk­cji muzycz­nej i fil­mo­wej.

Od kil­ku lat, rów­nież i w tym roku, stu­den­ci naszej uczel­ni uho­no­ro­wa­ni zosta­li wyso­ki­mi nagro­da­mi aż w dwóch z czte­rech kate­go­rii kon­kur­su:

  • Złota (pierw­sza) nagro­da w kate­go­rii Sound for Visual Media dla Marty Olko (rok 4) za udźwię­ko­wie­nie fil­mu pt. Aorta
  • Brązowa (trze­cia, pierw­szej nie przy­zna­no) nagro­da w kate­go­rii Modern Studio Recording dla Aleksandry Ciepłoch (rok 5)  za nagra­nie kom­po­zy­cji Marcina Wierzbickiego pt. Reminiscences

Jury kon­kur­su pod­kre­śli­ło zarów­no wyso­ki poziom arty­stycz­ny i tech­nicz­ny pro­duk­cji, speł­nia­ją­cy wyma­ga­nia pro­fe­sjo­nal­nych stan­dar­dów. Zwracano rów­nież uwa­gę na walo­ry este­tycz­ne, dopra­co­wa­nie szcze­gó­łów i walo­ry dyna­micz­ne nagro­dzo­nych utwo­rów, wyróż­nia­ją­ce się w porów­na­niu z inny­mi pra­ca­mi nale­żą­cy­mi w więk­szo­ści do nagrań roz­ryw­ko­wych.

W poprzed­nich latach nasi stu­den­ci wra­ca­li z kon­kur­sów rów­nież z wyso­ki­mi nagro­da­mi: w 2009 roku — Wojciech Mielimąka i Maria Kantorowicz; w 2010 roku — Krzysztof Salawa i Robert Migas, w 2011 roku — Aleksandra Ciepłoch i Krzysztof Salawa. Pokazuje to, jak wyso­kim uzna­niem w świe­cie cie­szy się poziom kształ­ce­nia stu­den­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC.