Uroczystość nadania sali nr 435 im. Profesora Jerzego Jurka

Uroczystość nadania sali nr 435 imienia Profesora Jerzego Jurka

24 kwietnia 2012 r.

W dniu 24 kwiet­nia 2012 roku odby­ła się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uro­czy­stość nada­nia sali nr 435 imie­nia Profesora Jerzego Jurka – wybit­ne­go akor­de­oni­sty i wie­lo­let­nie­go dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego.

Decyzję w tej spra­wie, na wnio­sek Rady Wydziału Instrumentalnego, pod­jął Senat UMFC uchwa­łą w dniu 12 mar­ca 2012 r.
JM Rektor – prof. Stanisław Moryto w swo­im wystą­pie­niu pod­kre­ślił duże osią­gnię­cia Profesora Jerzego Jurka w cią­gu 45 lat pra­cy dydak­tycz­nej, w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cyj­nej i we wła­dzach Uczelni. Głos zabra­li rów­nież: dzie­kan Wydziału III – Klaudiusz Baran, prof. UMFC – absol­went kla­sy akor­de­onu Profesora, rek­tor-elekt prof. Ryszard Zimak i prof. Włodzimierz Lech Puchnowski – twór­ca pol­skiej szko­ły akor­de­ono­wej, dłu­go­let­ni kie­row­nik Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki.
W uro­czy­sto­ści udział wzię­li: żona prof. Jerzego Jurka — Danuta, któ­ra odsło­ni­ła napis nad salą oraz peda­go­dzy, stu­den­ci, absol­wen­ci i gro­no przy­ja­ciół.
Kwintet akor­de­ono­wy wyko­nał Rondo capric­cio­so F. Mendelssohna.