Koncert symfoniczny AIMAN MUSSAKHAJAYEVA

Koncert symfoniczny z cyklu „Środa na Okólniku”

7 marca 2012 r.

7 marca 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbył się uro­czy­sty kon­cert z oka­zji 20. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych pomię­dzy Rzeczpospolitą Polską a Kazachstanem, pod hono­ro­wym patro­na­tem Jego Magnificencji Rektora Profesora Stanisława Moryto i Jego Ekscelencji Ambasadora Kazachstanu Alekseja Wołkowa.

W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­ła Aiman Mussakhajayeva, naj­wy­bit­niej­sza przed­sta­wi­cie­la kazach­skiej szko­ły skrzyp­co­wej, Rektor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuk w Astanie. Artystka wyko­na­ła Koncert skrzyp­co­wy D‑dur op. 77 J. Brahmsa, z towa­rzy­sze­niem Orkiestry Symfonicznej UMFC pod dyrek­cją Tomasza Bugaja.
W dru­giej czę­ści kon­cer­tu usły­sze­li­śmy III Symfonię F‑dur op. 90 J. Brahmsa w wyko­na­niu Orkiestry Symfonicznej naszej uczel­ni pod batu­tą Tomasza Bugaja.

Program kon­cer­tu