ŚWIĘTO UCZELNI - przekazanie tradycyjnych instrumentów koreańskich

Przekazanie tradycyjnych instrumentów koreańskich

22 lutego 2012 r.

22 lutego 2012 r.

Ambasador Republiki Korei w Warszawie Jego Ekscelencja  Joon Jae Lee i Dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej p. Sung Rae Han w dowód naj­wyż­sze­go uzna­nia i w podzię­ce za dotych­cza­so­wą cen­ną i owoc­ną współ­pra­cę prze­ka­za­li na ręce Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisława Moryto tra­dy­cyj­ne kore­ań­skie instru­men­ty muzycz­ne — gay­ageum i geo­mun­go.