INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012 - wręczenie stypendiów Pro Polonia Society

Wręczenie stypendiów Pro Polonia Society

5 października 2011 r.

4 października 2011 r.

Sty­pen­dia Fun­da­cji Pro Polo­nia Society to 10 gran­tów, z któ­rych każ­dy ma kore­ań­skiego patro­na. Sty­pen­dia pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego 2011/2012 wrę­czali Pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki, prof. Ryszard Cieśla i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae.
W roku 2012 rów­nież prze­wi­dzia­ne jest przy­zna­nie sty­pen­diów wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom.

Tego­roczni sty­pen­dy­ści to:

 • Pan UNHO CHANG, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, kom­po­zy­cja — sty­pen­dium Pro Polonia Han Sam Hwa
 • Pan GUNG BONG LEE, Wydział Instrumentalny, kla­sa skrzy­piec — sty­pen­dium Pro Polonia Park Yong Hae
 • Pani YEONGEUN NOH, Wydział Instrumentalny, kla­sa skrzy­piec oraz
  Pani NARIN KIM, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, kla­sa for­te­pia­nu
  — obie panie otrzy­ma­ły wspól­nie sty­pen­dium Pro Polonia Hyun Soo Hwan
 • Pani Justyna BANASZKIEWICZ, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca — sty­pen­dium Pro Polonia Lee Kook Hee
 • Pan Maciej BURDZY, Wydział Instrumentalny, kla­sa skrzy­piec – sty­pen­dium Pro Polonia Lee Young Hae
 • Pani Katarzyna FIGAT, Wydział Reżyserii Dźwięku — sty­pen­dium Pro Polonia Chohg Tok Chin
 • Pani Joanna FRESZEL, Wydział Wokalny — sty­pen­dium Pro Polonia Im Moon Jae
 • Pan Piotr HALICKI, Wydział Wokalny — sty­pen­dium Pro Polonia Kwon Jung Soon
 • Pan Tomasz OSTASZEWSKI, Wydział Instrumentalny, kla­sa akor­de­onu – sty­pen­dium Pro Polonia Kim Mu Kwon
 • Pani Weronika TADZIK, Wydział Instrumentalny, kla­sa skrzy­piec – sty­pen­dium Pro Polonia You Byung Sun