INAUGURACJA r. akad. 2011/2012 - wręczenie nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wręczenie odznaczeń i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5 października 2011 r.

4 października 2011 r.

Podczas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2011/2012 wrę­czo­ne zosta­ły Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej przy­zna­ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaczenia z rąk  Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Wiktora Jędrzejca otrzy­ma­li:

  • Pani Joanna Charubin
  • Pani Natalia Sukiennik
  • Pan Szczepan Sztejnert

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osią­gnię­cia arty­stycz­ne i dydak­tycz­ne otrzy­ma­ła:

  • Prof. Maja Nosowska