INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2011/2012

4 października 2011 r.

4 października 2011 r., godz. 12:00

We wto­rek na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uro­czy­ście zain­au­gu­ro­wa­no nowy rok aka­de­mic­ki 2011/2012. Rektor UMFC prof. Stanisław Moryto powi­tał wie­lu zna­ko­mi­tych gości przy­by­łych na tę uro­czy­stość m.in.: Jego Eminencję Ks. Kardynała Józefa Glempa, Biskupa Tadeusza Pikusa, któ­ry repre­zen­to­wał Metropolitę Warszawskiego — Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Opata Benedyktynów w Tyńcu o. dr Bernarda Sawickiego, Pana prof. Wiktora Jędrzejca — Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią Wiolettę Laszczkę — Naczelnik Wydziału ds. Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłów i sena­to­rów RP, rek­to­rów wyż­szych uczel­ni, dok­to­rów hono­ris cau­sa UMFC, przed­sta­wi­cie­li pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych, dyrek­to­rów szkół muzycz­nych oraz insty­tu­cji kul­tu­ry.

Po prze­mó­wie­niu JM Rektora prof. Stanisława Moryto nastą­pi­ła uro­czy­sta imma­try­ku­la­cja stu­den­tów. W tym roku aka­de­mic­kim roz­pocz­nie stu­dia 350 nowo przy­ję­tych stu­den­tów na sied­miu wydzia­łach nasze­go Uniwersytetu.
Następnie prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wrę­czył nada­ne przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medale za Długoletnią Służbę zasłu­żo­nym pra­cow­ni­kom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

W dal­szej czę­ści uro­czy­sto­ści dyr. Jędrzejec wrę­czył wyróż­nie­nia przy­zna­ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Ministra za osią­gnię­cia arty­stycz­ne i dydak­tycz­ne. Laureatką tej nagro­dy zosta­ła prof. Maja Nosowska.

Fundacja Pro Polonia Society, po raz kolej­ny, przy­zna­ła sty­pen­dia wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom UMFC, któ­re wrę­czył prof. Ryszard Cieśla — Prorektor ds. dydak­ty­ki UMFC i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae. Dziekan Wydziału  Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński wrę­czył nagro­dy lau­re­atom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa. Z kolei głos zabra­ła Przewodnicząca Samorządu Studentów UMFC p. Zuzanna Całka.

Pierwszą część uro­czy­sto­ści zakoń­czył wykład inau­gu­ra­cyj­ny pt. Mistyka melo­dii – mię­dzy cho­ra­łem gre­go­riań­skim a Cho­pi­nem, któ­ry wygło­sił o. dr Ber­nard Sawicki, opat klasz­toru Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu.
W czę­ści arty­stycznej wystą­pił Eunho Chang (Korea Płd.), któ­ry wyko­nał na for­te­pia­nie wła­sną kom­po­zy­cję  The Unification of The Four Ele­ments (2008).