Koncert MUSICA PRO DEFUNCTIS Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Koncert MUSICA PRO DEFUNCTIS
Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w pierwszą jej rocznicę

10 kwietnia 2011 r.

W nie­dzie­lę 10 kwiet­nia 2011 r. odbył się uro­czy­sty kon­cert poświę­co­ny pamię­ci ofiar kata­stro­fy smo­leń­skiej. Zgromadzonych w Sali Koncertowej powi­tał rek­tor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisław Moryto, któ­ry popro­sił aby uczcić pamięć ofiar minu­tą ciszy.

Wykonawcami pierw­szej czę­ści kon­cer­tu byli: Chór Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Magdalena Rucińska — sopran, Katarzyna Krzyżanowska — alt, Kwartet Da Chiesa E Da Camera w skła­dzie: Joanna Pawlak, Krzysztof Trzcionkowski — skrzyp­ce, Krzysztof Szczepański — altów­ka i Ryszard Bednarczuk — wio­lon­cze­la, Tomasz Zebura — pozy­tyw, dyry­go­wa­li: ks. Kazimierz Szymonik, Michał Sławecki. Artyści wyko­na­li utwo­ry: S. Moryto Missa bre­vis pro defunc­tis,  G. Pergolesi Stabat Mater.
W dru­giej czę­ści kon­cer­tu wystą­pi­li: Justyna Stępień — sopran, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” pod kie­run­kiem Pawła Łukaszewskiego, Orkiestra Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży pod dyrek­cją Jana Miłosza Zarzyckiego. W tej czę­ści zabrzmia­ło Requiem Johna Ruttera.