IX Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

IX Międzyuczelniany Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego

8 listopada 2010 r.

W dniach 8–10 listo­pa­da 2010 r. odbył się w naszej uczel­ni IX Międzyuczelniany Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego.


Jury, skła­da­ją­ce się z kie­row­ni­ków katedr Wydziałów Wokalnych wszyst­kich pol­skich uczel­ni w skła­dzie:
prof. G. Flicińska-Panfil (AM Poznań), prof. H. Januszewska-Stańczyk (AM Katowice), prof. M. Krzyńska (AM Bydgoszcz), prof. P. Kusiewicz (AM Gdańsk), ad. II st. A. Monasterska (AM Kraków), prof. E. Sąsiadek (AM Wrocław), prof. B. Zawadzka-Kłos (AM Łódź)  pod prze­wod­nic­twem prof. Małgorzaty Marczewskiej (UMFC) przy­dzie­li­ło nagro­dy regu­la­mi­no­we i spe­cjal­ne.
Tegoroczna edy­cja kon­kur­su oka­za­ła się nie­zwy­kle szczę­śli­wa dla stu­den­tów repre­zen­tu­ją­cych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Wszystkie trzy pierw­sze nagro­dy przy­zna­ne zosta­ły naszym śpie­wa­kom.

Werdykt Jury IX Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego:

 • I nagro­da — Piotr Halicki, kl. prof. E. Iżykowskiej
 • II nagro­da — Ewelina Siedlecka, kl. prof. B. Betley
 • III nagro­da — Piotr Hruszwicki, kl. prof. J. Knetiga

WYRÓŻNIENIA:

 • Sylwia Olszyńska (AM Kraków), kl. dr hab. M. Swarowskiej-Walawskiej
 • Magdalena Wachowska (AM Wrocław), kl. prof. A. Młynarskiej-Klonowskiej

2 rów­no­rzęd­ne wyróż­nie­nia dla pia­ni­stów:

 • Dorota Moliszewska (AM Kraków)
 • Witold Janusz (AM Wrocław)

NAGRODY SPECJALNE:

 • za naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni Fryderyka Chopina (Wojak op. 74 nr 10) (nagro­da w posta­ci kon­cer­tu w ramach 66 Międzynarodowego Festiwalu w Dusznikach – Zdroju 5–13.08.2011 ufun­do­wa­na przez Fundację Festiwali Chopinowskich w Dusznikach – Zdroju) — Piotr Halicki
 • za naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni Stanisława Moniuszki (Gdyby kto mnie kochał szcze­rze) (nagro­da Fundacji AMFC w Warszawie) — Magdalena Wachowska
 • za wyko­na­nie pie­śni o wybit­nych walo­rach patrio­tycz­nych (Bociany W. Malawski) (nagro­da w posta­ci kon­cer­tu ufun­do­wa­na przez Filharmonię im. Romualda Traugutta) — Olga Rusin
 • za naj­lep­sze wyko­na­nie „Pieśni zapo­mnia­nej” (We świą­tecz­ne popo­łu­dnie J. Gablenz op. 7 nr 7) (nagro­da Przewodniczącej Jury MKWPPA ufun­do­wa­na przez prof. Małgorzatę Marczewską i Prorektora ds. dydak­ty­ki UMFC prof. Ryszarda Cieślę) — Sylwia Olszyńska
 • nagro­da ufun­do­wa­na przez prof. Eugeniusza Sąsiadka w posta­ci zeszy­tów nuto­wych Polskiej Liryki Wokalnej wyda­nych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu — Piotr Halicki, Ewelina Siedlecka, Piotr Hruszwicki, Sylwia Olszyńska
 • nagro­da ufun­do­wa­na przez prof. Henrykę Januszewską dla wyróż­nio­nych w posta­ci płyt z pie­śnia­mi Fryderyka Chopina — Sylwia Olszyńska, Magdalena Wachowska, Olga Rusin
 • nagro­da ufun­do­wa­na przez prof. Jadwigę Rappe dla lau­re­atów nagród głów­nych w posta­ci płyt z pie­śnia­mi Stanisława Moniuszki — Piotr Halicki, Ewelina Siedlecka, Piotr Hruszwicki
 • nagro­da ufun­do­wa­na przez Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie w posta­ci kon­cer­tu dla zwy­cięz­cy MKWPPA — Piotr Halicki
 • nagro­da imien­na ufun­do­wa­na przez prof. Piotra Kusiewicza w posta­ci pły­ty Jan Kusiewicz- fil­mo­wy Jan KiepuraKornel Maciejowski

Serdecznie gra­tu­lu­je­my nagro­dzo­nym, ich pia­ni­stom i pro­fe­so­rom.