Pracownicy

prof. dr hab.

Wanda Tchórzewska-Kapała

dyrygentura chóralna

Studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem w kla­sie prof. Ryszarda Zimaka. Obecnie jest nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim zatrud­nio­nym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, gdzie pro­wa­dzi kla­sę dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej. W roku 2000 otrzy­ma­ła kwa­li­fi­ka­cje I stop­nia w zakre­sie sztu­ki muzycz­nej, w roku 2005 sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, a w roku 2013 otrzy­ma­ła tytuł pro­fe­sor sztuk muzycz­nych.

Swoją dzia­łal­ność arty­stycz­ną i peda­go­gicz­ną w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie pro­wa­dzi od 1988 roku. Efekty tej pra­cy pre­zen­tu­je na Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego, zdo­by­wa­jąc licz­ne nagro­dy i wyróż­nie­nia, w tym dwu­krot­nie Nagrodę Grand Prix (2000, 2006). W XXXIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat wraz z zespo­łem otrzy­ma­ła II miej­sce w kate­go­rii chó­rów mło­dzie­żo­wych. W roku 2000 wzię­ła udział w I Europejskich Spotkaniach Chóralnych orga­ni­zo­wa­nych przez Teatr Wielki w Warszawie i Fundację Alla Polacca. W roku 2002 wystą­pi­ła w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, bio­rąc udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Gwiazdy Promują. Wielokrotnie kon­cer­to­wa­ła w Legnicy w ramach Festiwalu Conversatorium Organowe. Wzięła udział w I i II Międzynarodowych Spotkaniach Szkół Muzycznych w Wilanowie.

Pracowała nad przy­go­to­wa­niem Chóru Mieszanego UMFC do wyko­na­nia wiel­kich dzieł wokal­nych i wokal­no-instru­men­tal­nych, takich jak: IX Symfonia d‑moll L. van Beethovena, Carmina Burana C. Orffa, Stabat Mater S. Moryto, Stabat Mater K. Szymanowskiego.

Jej wystę­py w kra­ju i za gra­ni­cą (Niemcy, Wielka Brytania, Węgry) odby­wa­ły się w tak pre­sti­żo­wych miej­scach, jak Royal Academy of Music w Londynie i Filharmonia Narodowa w Warszawie. Wielokrotnie wystę­po­wa­ła na estra­dach sto­łecz­nych sal kon­cer­to­wych, czy­li w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum im. Jana Pawła II, Zamku Królewskim i Muzeum-Pałacu w Wilanowie. W ramach wymia­ny mię­dzysz­kol­nej czę­sto kon­cer­tu­je w Niemczech, m.in. w Heide, Meldorf i Brunsbüttel.

Uczestniczyła w wie­lu sym­po­zjach nauko­wych w Polsce i za gra­ni­cą oraz w pra­cach jury pod­czas festi­wa­li i kon­kur­sów chó­ral­nych.

Od 2005 roku pra­cu­je w Warszawskiej Operze Kameralnej na sta­no­wi­sku dyry­gen­ta chó­ru (do 2009) i zespo­łu soli­stów. W ramach tej dzia­łal­no­ści przy­go­to­wa­ła par­tie chó­ral­ne w utwo­rach takich kom­po­zy­to­rów, jak: Albertini, Donizetti, Fauré, Montéclair, Mozart, Verdi, Weber, Dankowski, Elsner, Gorczycki, Kurpiński, Pękiel, Stachowicz, Żebrowski.

Indywidualne osią­gnię­cia dyry­gent­ki sta­no­wią nagro­dy i wyróż­nie­nia, do któ­rych nale­żą: Nagroda I stop­nia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (1997), Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta przy­zna­na przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej AMFC w Warszawie (1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006), Nagroda Państwowa Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Nagroda II stop­nia Ministra Kultury (2005), Nagroda II stop­nia Rektora AMFC w Warszawie (2005), odzna­ka hono­ro­wa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008) oraz wie­lo­krot­ne nagro­dy Dyrektora ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie.