Pracownicy

prof. dr hab.

Andrzej Chorosiński

organy

Studia w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej w kla­sie orga­nów Feliksa Rączkowskiego, ukoń­czył z wyróż­nie­niem w 1972 roku. W latach 1969–1974 odbył stu­dia kom­po­zy­tor­skie pod kie­run­kiem Tadeusza Paciorkiewicza.

W roku 1972 otrzy­mał nagro­dę spe­cjal­ną na kon­kur­sie impro­wi­za­cji orga­no­wej w Kilonii.

Koncertował nie­mal we wszyst­kich kra­jach Europy, a tak­że w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w tak reno­mo­wa­nych miej­scach jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King’s College Chappel w Cambridge, Aula im. Pawła VI w Watykanie, Katedra św. Patryka w Nowym Jorku czy Town Hall w Adelajdzie.

Dokonał licz­nych nagrań radio­wych i tele­wi­zyj­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Nagrał też ponad 20 płyt LP i CD dla takich firm jak: Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musicon, Dabringhaus Grimm, Megavox. W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video przy­znał mu tytuł „Podwójnej Platynowej Płyty” pły­cie CD nagra­nej w Bazylice w Licheniu.

W roku 1992 otrzy­mał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. Jest pro­fe­so­rem klas orga­nów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

W latach 1987–1993 był pro­rek­to­rem ds. arty­stycz­nych, a w latach 1993–1999 spra­wo­wał god­ność rek­to­ra Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1993–2000 był człon­kiem Prezydium AECAM — Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni Muzycznych. Sprawował rów­nież god­ność prze­wod­ni­czą­ce­go Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Polsce — KRUA.

Posiada licz­ne odzna­cze­nia i nagro­dy, m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, medal „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W roku 2008 otrzy­mał tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Keimyung University w Korei Południowej. Jest hono­ro­wym oby­wa­te­lem miast: Frombork, Jelenia Góra, Kłodzko i Polanica Zdrój przy­zna­nych za zasłu­gi w popu­la­ry­zo­wa­niu kul­tu­ry muzycz­nej.