2 III 2020 r.

Komunikat ws. zagrożenia koronawirusem COVID-19

Główny Inspektor Sanitarny z punk­tu widze­nia zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go nie zale­ca podró­żo­wa­nia do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wydał zale­ce­nia dla osób podró­żu­ją­cych, w tym dla osób powra­ca­ją­cych z pół­noc­nych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, z któ­ry­mi moż­na się zapo­znać na stro­nie:

www.gov.pl/koronawirus

Biuro Rektora i Senatu UMFC śle­dzi zale­ce­nia wyda­wa­ne przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przez Specjalny Zespół ds. postę­po­wa­nia w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem powo­ła­ny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz podej­mu­je zgod­ne z nimi ade­kwat­ne decy­zje w zakre­sie m.in. wstrzy­ma­nia podró­ży służ­bo­wych pra­cow­ni­ków oraz zor­ga­ni­zo­wa­nych wymian stu­den­tów.

Jednocześnie, w odpo­wie­dzi na zale­ce­nia Głównego Inspektora Sanitarnego,  na tere­nie UMFC pod­ję­te zosta­ły dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­ce zacho­wa­nie zasad higie­ny we wzmo­żo­nym stop­niu, w tym zapew­nio­no w łazien­kach zwięk­szo­ne ilo­ści ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych, mydła oraz instruk­cje mycia rąk.

Wszystkie oso­by mają­ce wąt­pli­wo­ści co do spo­so­bu postę­po­wa­nia w sytu­acji podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem powin­ny nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się  pod nume­rem tele­fo­nu:

800 190 590 — numer info­li­nii Narodowego Funduszu Zdrowia doty­czą­cej postę­po­wa­nia w sytu­acji podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem.