Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Jedyną dopusz­czalną formą poro­zu­mie­wa­nia się Wykonawców z Zamawiającym jest forma pisemna oraz forma elek­tro­niczna, zgod­nie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamó­wień publicz­nych. Adres e-mail: przetargi@chopin.edu.pl