Stypendia Erasmus + dla pedagogów i pracowników

Zasady finansowania stypendiów dla pedagogów i pracowników w ramach programu Erasmus+

  1. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z realizacją Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement na uczelni zagranicznej.
  2. Wysokość kwoty grantu przeznaczonej na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zależy od: wysokości środków przyznanych uczelni przez Narodową Agencję, liczby ubiegających się i zakwalifikowanych wykładowców, rzeczywistego czasu potrzebnego realizacji Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement oraz grupy krajów, do których dana uczelnia należy (maksymalne stawki stypendiów wybranych grup krajów określa Narodowa Agencja).

  3. Wysokość przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwot maksymalnych stawek obowiązujących w programie Erasmus+. Każdy wykładowca lub pracownik może mieć doliczony jako wsparcie indywidualne dzień podróży przed mobilnością lub dzień podróży po mobilności.

  4. Dodatkowe dni przeznaczone na podróż dotyczą wszystkich pedagogów i pracowników, jeżeli pozwala na to wysokość dofinansowania z FRSE w roku akademickim.

  5. Z każdym nauczycielem akademickim oraz pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zostaje sporządzona pisemna umowa.

  6. Jeżeli pozwalają na to środki dotacji istnieje możliwość dopłaty do wcześniej przyznanych grantów w rozliczeniu końcowym.

  7. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus + dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa+?

O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. To szkoły wyższe wnioskują o fundusze na wyjazdy pracowników, realizują je, określają wysokość stypendium i wypłacają je. Rekrutacja kandydatów odbywa się na bieżąco w roku akademickim, w którym realizowany jest kontrakt.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus+ i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez Państwa uczelnię udzieli uczelniany albo wydziałowy koordynator programu Erasmus+ lub pracownicy biura współpracy z zagranicą.