Stypendia Erasmus+ dla studentów

Zasady finansowania stypendiów dla studentów w ramach programu Erasmus+

  1. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus + pozwala na pokrycie części kosztów związanych ze studiami lub praktykami w instytucji zagranicznej.
  2. Wysokość grantu przeznaczonego na wyjazd w ramach programu Erasmus + zależy od wysokości środków przyznanych uczelni przez Narodową Agencję, liczby ubiegających się i zakwalifikowanych studentów,  rzeczywistego czasu studiów lub praktyk oraz grupy krajów, do której dana instytucja należy (maksymalne stawki stypendiów wybranych grup krajów określa Komisja Europejska).

  3. Osoby otrzymujące z budżetu państwa stypendium socjalne oraz osoby o dużym stopniu niepełnosprawności otrzymują dodatkowe środki na wyjazd.

STAWKI STYPENDIALNE 2021