5 VI 2017 r.

5/06/2017 Chopin University Big Band nagrodzony na XXII Festiwalu w Nowym Tomyślu

2 czerw­ca 2017 r. odbył się XXII Big Band Festiwal w Nowym Tomyślu. Jest to jed­no z waż­niej­szych wyda­rzeń muzycz­nych, któ­re na sta­łe wpi­sa­ło się w kalen­da­rium imprez Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W tego­rocz­nym festi­wa­lu udział wzię­ło dzie­więć big ban­dów. Przewodniczącym jury był Jan Ptaszyn Wróblewski, a komi­sa­rzem festi­wa­lu Karol Rogacz — pomy­sło­daw­ca kon­kur­su.
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że I nagro­dę oraz Grand Prix zdo­był Chopin University Big Band pod kie­row­nic­twem Piotra Kostrzewy. czy­taj wię­cej »